مقاله بررسي مقايسه اي يافته هاي MRI و تست الکترودياگنوز در بيماران مبتلا به راديکولوپاتي باليني در بيمارستان ۵۰۱ ارتش در سال ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۹۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي يافته هاي MRI و تست الکترودياگنوز در بيماران مبتلا به راديکولوپاتي باليني در بيمارستان ۵۰۱ ارتش در سال ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديكولوپاتي
مقاله الكترودياگنوز
مقاله تصويربرداري رزونانس مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: توانا بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در تشخيص راديکولوپاتي اقدام هاي پاراکلنيک مختلفي وجود دارد، با توجه به شيوع بالا و ناتواني ناشي از اين بيماري در جامعه، تشخيص و درمان به موقع آن اهميت بالايي دارد. مهمترين روشهاي تشخيصي تصويربرداري رزونانس مغناطيسي (MRI) و بررسي الکترودياگنوز (EDX) ميباشد. هدف از مطالعه حاضردستيابي به بهترين روش يا روشهاي تشخيصي ميباشد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي ـ تحليلي در سال ۸۸- ۸۷ کليه بيماران مراجعه کننده به بخش الکترودياگنوز بيمارستان ۵۰۱ ارتش با تشخيص راديکولوپاتي باليني که MRI همراه داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. (هيچگونه محدوديت سني و جنسي در جمعيت مورد بررسي وجود ندارد) يافته ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون X2 (کاي دو) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.
يافته ها: بيماران موردمطالعه ۱۱۴ نفر در دو گروه راديکولوپاتي سرويکال (۳۱ نفر) وراديکولوپاتي لومبوساکرال (۸۳ نفر) ميباشند. توافق معنيداربين MRI و بالين (۷۲% بيماران) و بين MRI و (۶۱%) EDX وجود دارد، اما توافق معنيداري بين EDX و بالين (۵۲% بيماران) وجود ندارد. توافق بين روشها با کاهش شدت راديکولوپاتي باليني کاهش پيدا ميکند و اين اختلاف توافق بر اساس شدت باليني در EDX معني دار است امادر MRI تفاوت چنداني وجود ندارد، اين مقاله بر گرفته از پايان نامه دستياري ميباشد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي هريک از روش ها انجام MRI و EDX در تشخيص راديکولوپاتي مکمل يکديگرند و روش ارجحي وجود ندارد. همچنين باتوجه به specifity بالاتر در EDX انجام آن قبل از مداخلات پر خطر و پرهزينه ضروري به نظر ميرسد.