مقاله بررسي مقايسه اي چاقي در زنان نابارور و بارور يزد در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي چاقي در زنان نابارور و بارور يزد در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله ناباروري
مقاله شاخص توده بدني
مقاله نسبت دور کمر به باسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نبي نژاد محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وزن بدن از شاخص هاي تعيين کننده سلامت است. از جمله عوارض چاقي که در مطالعات متعدد مورد بررسي قرار گرفته، رابطه چاقي و ناباروري است. اين پژوهش به منظور مقايسه چاقي در زنان بارور و نابارور انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به روش مورد- شاهدي انجام شد. تمام زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري يزد (۱۸۲ نفر) از دي ۱۳۸۴ تا تير ۱۳۸۵ به عنوان گروه مورد و گروه شاهد (۱۸۹ نفر) با استفاده از نمونه گيري چند مرحله اي از بين زنان بارور چهار مرکز بهداشتي- درماني يزد انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه، مصاحبه و اندازه گيري تکميل شد. در اين تحقيق از آزمون t براي مقايسه ميانگين ها، آزمون آناليز کواريانس براي کنترل متغيير مخدوش کننده سن، آزمون مجذور کاي براي مقايسه درصدها و از ضريب همبستگي پيرسون براي سنجش همبستگي متغيرهاي کمي استفاده شد. جهت انجام عمليات و تحليل آماري از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين شاخص توده بدني در زنان نابارور بيشتر از زنان بارور بود، اما اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P=0.52). (62.4% شامل ۱۱۸ نفر از زنان نابارور و ۱۱۳ نفر از زنان بارور) اضافه وزن داشته يا چاق بودند و ۹۲٫۲% شامل ۱۵۶ نفر از زنان نابارور و ۱۷۷ نفر از زنان بارور نسبت دور کمر به دور باسن بزرگ تر يا مساوي ۰٫۸ داشتند اما اختلاف اين نسبت بين دو گروه مورد و شاهد معني دار نبود (P=0.09). ميانگين دوره قاعدگي در زنان نابارور به طور معني داري کوتاه تر بود ۵۰% .(P=0.000) از زنان نابارور کاهش وزن اخير را ذکر کردند ولي اين ميزان در گروه بارور ۰٫۴۲% بود (P=0.000).
نتيجه گيري: در مجموع در مطالعه حاضر برخلاف ساير مطالعات قبلي ارتباطي بين چاقي و ناباروري وجود ندارد که احتمالا به علت رژيم-هاي درماني و کاهش وزن اخير در گروه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروري است.