مقاله بررسي مقايسه اي کارآيي ليگنين زدايي و بازده خمير کاغذ کرافت و سوداي برون چوب و درون چوب صنوبر دلتوئيدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي کارآيي ليگنين زدايي و بازده خمير کاغذ کرافت و سوداي برون چوب و درون چوب صنوبر دلتوئيدس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر دلتوئيدس
مقاله درون چوب
مقاله برون چوب
مقاله بازده خمير کاغذ
مقاله پخت کرافت
مقاله پخت سودا
مقاله عدد کاپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سراييان احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کمبود و محدوديت منابع چوبي در ايران گونه هايي که سريع الرشد بوده و مناسب تهيه خمير کاغذ هستند، اهميت ويژه اي دارند. صنوبر نيز از جمله گونه هاي سريع الرشد و بومي ايران است که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي مقايسه اي بازده خمير کاغذ تهيه شده از درون چوب و برون چوب صنوبر دلتوئيدس (Populus deltoides) تحت فرآيندهاي پخت کرافت و سودا نشان داد که در هر دو روش پخت، درون چوب نسبت به برون چوب داراي بازده کمتري بوده است. همچنين بازده خمير کاغذهاي برون چوب و درون چوب در پخت سودا نسبت به پخت کرافت در حدود چهار درصد بيشتر بوده است. مقايسه ميزان عدد کاپا در خميرکاغذهاي حاصل نشان مي دهد که بازده، خميرکاغذ درون – چوب نسبت به برون چوب در هر دو پخت کمتر و ميزان ليگنين باقيمانده بيشتر بوده است. همچنين ميزان عدد کاپا در پخت کرافت نسبت به پخت سودا در حدود ۳۴% کاهش داشته است. با توجه به يکسان بودن شرايط فرآيندي، کارايي بيشترعمل ليگنين زدايي در فرآيند کرافت مربوط به ترکيب مايع پخت و در اصل حضور سولفيد سديم در مايع پخت مي باشد.