مقاله بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي در بيماران همودياليزي و دريافت کنندگان پيوند کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي در بيماران همودياليزي و دريافت کنندگان پيوند کليه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پيوند کليه
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبختيان راهله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: متوسليان منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کيفيت زندگي که مي تواند تحت تاثير عوامل مختلف فردي و اجتماعي، بيماري ها و وضعيت هاي باليني فرد قرار گيرد. بيماري مرحله انتهايي کليه ها و درمان هاي آن، بيماران را در معرض طيف وسيعي از مشکلات جسمي، رواني، اقتصادي و اجتماعي قرار داده و در مجموع کيفيت زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه به بررسي کيفيت زندگي بيماران همودياليزي و پيوند کليه شهر کرمان و مقايسه آن بر اساس اطلاعات جمعيت شناختي مي پردازد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي و تحليلي با استفاده از پرسشنامه SF36 و آزمون آماري t مستقل، کيفيت زندگي ۱۲۰ بيمار کليوي (۶۰ همودياليزي و ۶۰ پيوندکليه) شهر کرمان مورد مقايسه قرار گرفته است.
نتايج: ميانگين نمره کيفيت زندگي بيماران همودياليزي ۴۹٫۸۳±۱۷٫۵۶ و بيماران پيوند کليه ۶۰٫۹۵±۱۶٫۶۰ بود و از نظر آماري بين اين دو گروه تفاوت معني دار وجود داشت ((P£۰٫۰۵، اما تفاوت در سه حيطه ي درد، عملکرد فيزيکي و عملکرد اجتماعي بين دو گروه معني دار نبود ((P³۰٫۰۵ در بيماران همودياليزي کمترين نمره مربوط به حيطه شادابي و بيشترين نمره مربوط به حيطه عملکرد فيزيکي و در پيوند کليه، کمترين نمره در حيطه سلامت عمومي و بيشترين نمره در حيطه محدوديت نقش به علت مشکل فيزيکي بود.
نتيجه گيري: اگرچه کيفيت زندگي هر دو گروه بيماران همودياليزي و پيوندي پايين تر از جمعيت عمومي گزارش شده اما پيوند کليه باعث بهبود معني دارکيفيت زندگي بيماران کليوي به ويژه در حيطه محدوديت نقش به علت مشکل فيزيکي مي شود. به نظر مي رسد سن، سطح کراتينين خون و درک فرد از جمله مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر کيفيت زندگي بيماران همودياليزي مي باشند که تنها دو مورد سطح کراتينين و درک فرد قابل تعديل است. در نتيجه در اين بيماران نيز با حفظ سطح کراتينين در حد مطلوب و اطمينان از کفايت دياليز مي توان تا حدي کيفيت زندگي را افزايش داد. از طرف ديگر با شناسايي مکانيسم هاي مقابله اي اين بيماران و تقويت آن مي توان سازگاري اين گروه را افزايش داده و رضايت از زندگي اين بيماران را افزايش داد.