مقاله بررسي مقايسه اي گير دو طرح متفاوت پروتزهاي باندشونده با رزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي گير دو طرح متفاوت پروتزهاي باندشونده با رزين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گير پروتزهاي دنداني
مقاله دندان مصنوعي ثابت باند شونده با رزين
مقاله سمان رزيني
مقاله تراش دندان
مقاله پروتزهاي دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باجغلي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمظفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: طراحي از عوامل موثر در گير پروتز است. در مورد بريج هاي باند شونده با رزين نيز با توجه به خاصيت محافظه کارانه و محدوديتهاي ناشي از آن، اين امراهميت ويژه مي يابد. با توجه به امکان طراحيهاي مختلف در مورد بريج هاي باند شونده با رزين، هدف اين مطالعه مقايسه ميزان گير اين پروتز با دو طراحي متفاوت مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، آزمايشگاهي از ۲۲ بريج باند شونده با رزين که بر دندانهاي پره مولر و مولر دوم هم اندازه، يکسان و فاقد پوسيدگي استفاده شد. گروه اول با طراحي متداول شامل ايجاد سطوح گيردهنده در سطح لينگوال دندانها همراه با رست اکلوزال و دو شيار عمودي در سطوح پروگزيمال هر دندان بود. گروه دوم با تراشي ديگر فقط شامل حفره هاي Cl II در ناحيه مجاور بي دنداني با يک بول ممتد در لبه ها بود. پس از ساختن فريم فلزي، نمونه ها با سيمان رزيني Panavia F سيمان گرديد. نمونه ها تحت نيروي جداکننده قرار گرفتند و نيروي لازم براي هر بريج ثبت گرديد. نتايج حاصله در دو گروه با آزمون t در نرم افزار SPSS ويرايش ۱۱٫۵ مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. در آزمونهاي انجام شده ضريب اطمينان ۹۵% مد نظر بوده است.
يافته ها: ميانگين گيـر در گـروه بريج با طراحي متداول ۳۹٫۵۲۳±۸٫۶۲ گيلـوگـرم نيـرو و در گـروه بريج با طراحـي تغيير يـافتـه ۲۵٫۷۱۴±۴٫۱۰ کيلوگرم نيرو بود و آزمون آماري t نشان داد که بين ميانگين نيروي گير دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که گير پروتز با طراحي متداول بيش از گير پروتزهاي ساخته شده با طراحي تغييريافته است که تنها نگهدارنده هاي داخل تاجي Cl II داشته اند.