مقاله بررسي مقايسه ميزان چسبندگي و رشد كانديدا آلبيكانس بر روي سافت لاينرهاي GC و آكروپارس در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ميزان چسبندگي و رشد كانديدا آلبيكانس بر روي سافت لاينرهاي GC و آكروپارس در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگي
مقاله رشد
مقاله كانديدا آلبيكانس
مقاله سافت لاينر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مقدم مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چسبندگي و رشد كانديدا آلبيكانس بر روي مواد سافت لاينر مي تواند منجر به مشکلات کلينيکي و تخريب مواد پروتزي گردد. شيوع دنچر استوماتيت به همراهي كانديدا آلبيكانس،۶۷ %-۱۱% گزارش شده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ميزان چسبندگي و رشد كانديدا آلبيكانس بر روي دونوع سافت لاينر GC) و آكروپارس) و نيز مقايسه با گروه كنترل (آکريل آکرو پارس) بود.
مواد و روش ها: ۲۲ نمونه از هر نوع سافت لاينر و ۱۰ نمونه اکريليک (پرداخت شده و پرداخت نشده) تهيه شد و سپس اين نمونه ها در سوسپانسيوني از كانديدا آلبيكانس قرار داده شدند. پس از انجام شستشو، قطعات مورد آزمايش با آكريدين اورنج رنگ آميزي و با ميكروسكوپ فلورسنت بررسي شدند. براي آناليز آماري از آزمون هاي One-way ANOVA و Post-Hoc از نوع Tukey HSD استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه مشاهده شد که ميزان چسبندگي و رشد به اکريل پرداخت نشده بيشترين و به اکريل پرداخت شده کمترين بود. همچنين ميزان چسبندگي و رشد به سافت لاينر اكروپارس به طور معني داري از سافت لاينر GC بيشتر بود .(p<0.05) تفاوت معني داري بين اکريل پرداخت شده و پرداخت نشده مشاهده شد  .(p<0.05) 
نتيجه گيري: با توجه به نتايج، دقت لازم در جهت انتخاب ماده مناسب با حداقل عوارض ثانويه و توليد اين نوع مواد دندانپزشكي با عوارض كمتر، ضروري مي باشد
.