مقاله بررسي مقايسه ‌اي استحكام باند برشي براكت ‌هاي فلزي باند شده به پرسلن با روش ‌هاي مختلف آماده سازي سطح پرسلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي استحكام باند برشي براكت ‌هاي فلزي باند شده به پرسلن با روش ‌هاي مختلف آماده سازي سطح پرسلن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايلن
مقاله استحكام برشي
مقاله پرسلن دنداني
مقاله اسيد هيدروفلوئوريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اميرآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهويدي زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه مقايسه آزمايشگاهي (in vitro) استحکام باند برشي براکت ‌هاي فلزي باند شده به پرسلن بر اساس وجود يا عدم وجود سايلن، نوع اسيد، اسيد هيدروفلوئوريک (HF) يا اسيد فسفريکH3PO4  و زبر کردن سطح پرسلن (Glazed or deglazed) در محيطي مشابه دهان بود.
روش بررسي: ۸۰ عدد ديسک سراميکي گليز شده به طور تصادفي در ۸ گروه ۱۰ تايي قرار گرفتند: گروه ۱ (+HFسايلن) گروه ۲ (بي گليز+HF+سايلن)، گروه ۳ (HF)، گروه ۴ (بي گليز(HF+، گروه ۵ (اسيد فسفريک+سايلن)، گروه ۶ (بي گليز+اسيد فسفريک+سايلن)، گروه ۷ (اسيد فسفريک تنها)، گروه ۸ )بي‌گليز+اسيد فسفريک). سپس براکت‌ هاي فلزي به آنها باند شدند و ترموسايکل گرديدند. نمونه‌ ها در نهايت تحت آزمايش Shear Bond Strength (S.B.S) توسط دستگاه Zwick قرار گرفتند و نوع شکست باند توسط Stereomicroscope 4X بررسي گرديد. آناليز۳-way ANOVA  و Kruskal-Wallis براي بررسي آماري داده‌ ها استفاده شدند.
يافته‌ ها: استحکام باند برشي در؛ گروه ۱: ۱۳٫۰۵±۷٫۷MPa، گروه ۲: ۲۵٫۱۶±۱۰٫۶۶MPa، گروه ۳: ۶٫۷±۵٫۸۶MPa، گروه ۴: ۱۵٫۳۹±۸٫۹۷MPa، گروه ۵: ۱۲٫۷۶±۷٫۹۱MPa، گروه ۶: ۱۳٫۵۷±۷٫۸۵MPa، گروه ۷: ۰٫۵۴±۰٫۶۷MPa و گروه ۸: ۹٫۳۴±۶٫۵۲MPa بود. همچنين غير از گروه ۲ در بقيه گروه‌ ها، شکست باند (Bond Failure) غالبا از نوع Adhesive مشاهده شد. اثر Interaction دوتايي و سه تايي بين وجود يا عدم وجود گليز و سايلن و نوع اسيد معني ‌دار نبود (P>0.05).
نتيجه ‌گيري: بهترين روش از نظر کلينيکي استفاده از اسيد فسفريک ۳۷% و سايلن بر سطح سراميک گليز شده است که استحکام باند قابل قبولي از نظر کلينيکي مي ‌دهد و نوع شکست باند آن از نوع Adhesive مي‌ باشد.