مقاله بررسي مقايسه ‌اي ميزان شيوع استعمال سيگار در افراد با ضايعات زاويه ‌دار استخوان و افراد بدون ضايعات زاويه ‌دار استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه ‌اي ميزان شيوع استعمال سيگار در افراد با ضايعات زاويه ‌دار استخوان و افراد بدون ضايعات زاويه ‌دار استخوان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استخوان آلوئول
مقاله بيماري ‌هاي پريودنتال
مقاله سيگار كشيدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقتي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جزي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دانش در مورد ارتباط بين سيگار كشيدن و تحليل عمودي استخوان آلوئول مختصر است. شواهد مهمي‌ اثرات زيان‌ آور سيگار را بر روي نسوج پريودنتال و استخوان آلوئول نشان مي ‌دهد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين مصرف سيگار و شيوع و شدت ضايعات عمودي استخوان آلوئول انجام گرفت.
روش بررسي: روش مطالعه به صورت مورد – شاهدي بود. ۷۱ نفر با ضايعات زاويه ‌دار استخوان (مورد) و ۶۹ نفر بدون ضايعات زاويه ‌دار استخوان (شاهد) در محدوده سني ۱۸ تا ۷۰ سال، با مشاهده راديوگرافي، معاينه و تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. ضايعه عمودي استخوان به عنوان تحليل استخوان بين دنداني به ميزان ۲ ميلي ‌متر يا بيشتر تعريف شد که زاويه مشخصي به طرف مزيال يا ديستال ريشه داشته باشد. داده ‌ها با استفاده از آزمون کاي – دوپيرسون و نيز آناليز رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته‌ ها: ميانگين سني افراد مورد بررسي ۱۴٫۳۷ و انحراف معيار آن ۷۲٫۱۲ بود. در افراد با ضايعات زاويه ‌دار استخواني، ۱٫۲۱ درصد سيگاري سبک و ۲۵٫۴ درصد سيگاري متوسط – سنگين بودند. بين شرايط استعمال سيگار و شانس ابتلا به ضايعات زاويه ‌دار استخوان در بين افراد سيگاري و غيرسيگاري اختلاف آماري معني‌ داري وجود داشت (P=0.001). در مطالعه هم زمان متغيرها رابطه معني ‌داري ميان مسواک زدن، سن و وضعيت سيگار کشيدن با شانس ابتلا به ضايعات زاويه‌ دار استخواني نتيجه شد اما جنس مرتبط نبود. به طوري که با کنترل ساير متغيرها شانس ابتلا به ضايعات پريودنتال و تحليل عمودي استخوان آلوئول در بين سيگاري ‌هاي سبک و متوسط – سنگين بيشتر از غير سيگاري ‌ها بود (به ترتيب OR تعديل شده = ۱۷٫۴ و OR تعديل شده = ۳٫۸۷).
نتيجه‌ گيري: اين مشاهدات پيشنهاد مي ‌كند كه سيگار با افزايش شيوع و شدت ضايعات عمودي استخوان ارتباط دارد. سيگار يک عامل خطر بالقوه براي از دست رفتن نسج استخواني پريودنتال در نظر گرفته مي ‌شود.