مقاله بررسي مقدار فلزات سنگين در سبزيجات پرورشي حومه شهر شاهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدار فلزات سنگين در سبزيجات پرورشي حومه شهر شاهرود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگين
مقاله سبزيجات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راعي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سبزيجات از اجزاي مهم رژيم غذايي سالم هستند. آلودگي سبزيجات به فلزات سنگين از طريق آب آلوده مي تواند منجر به تجمع زيستي در بدن مصرف کنندگان گردد. به همين منظور در اين مطالعه ميزان فلزات سرب،کروم،کادميوم، آرسنيک و روي در سبزيجات پرورشي حومه شهر شاهرود در سال ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بوده و ۱۵۰ نمونه سبزي در طي ۳ ماه، هر ماه ۵۰ نمونه، به طور تصادفي برداشت گرديد و پس از آماده سازي از دستگاه جذب اتمي براي تعيين ميزان فلزات و از نرم افزار SPSS با سطح معناداري ۰٫۰۵ براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرب، کروم، کادميوم و روي در گونه هاي مختلف سبزيجات با يکديگر متفاوت و اختلاف از نظر آماري معنادار است(P<0.001) . اختلاف معناداري بين ميانگين غلظت آرسنيک مشاهده نشد (P=0.173). با حدود اطمينان ۹۵% ميانگين غلظت سرب، کروم و کادميوم موجود در سبزيجات با حدود استاندارد مجاز مواد غذايي از طريق گياهان هم خواني ندارد. آرسنيك اختلاف چنداني با حدود استاندارد ندارد و روي موجود در سبزيجات با بازه (۱۸۸٫۷۴ mg/Kg و۱۵۱٫۷ ) در محدود استاندارد قرار دارد.
نتيجه گيري: به جز فلزات روي و آرسنيك ميانگين غلظت كروم، كادميوم و سرب بيش تر از محدود استاندارد ارايه شده توسط FAO & WHO براي گياهان مي باشد. پساب هاي شهري و صنعتي علت اصلي آلودگي سبزيجات پرورشي مزارع حومه شهر شاهرود به فلزات سنگين است و توصيه مي شود از آبياري سبزيجات با آب آلوده به هر نحو جلوگيري گردد.