مقاله بررسي مقدماتي اثر برخي حشره كش هاي شيميايي و غيرشيميايي بر كميت و كيفيت محصول چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي اثر برخي حشره كش هاي شيميايي و غيرشيميايي بر كميت و كيفيت محصول چغندرقند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چريش
مقاله چغندرقند و حشره كش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي انزابي سيدحيدر
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باقيمانده سموم شيميايي در مواد غذايي براي سلامتي انسان خطرناك بوده و جايگزيني آن ها با آفت كش هاي غيرشيميايي ضروري به نظر مي رسد. به منظور بررسي اثر مصرف حشره كش هاي شيميايي و غيرشيميايي بر افزايش يا كاهش عملكرد ريشه و درصد قند، آزمايشي با شش تيمار شامل چهار ترکيب غيرشيميايي و يك سم شيميايي به همراه تيمار شاهد (آب پاشي) در چهار تكرار و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي مياندوآب اجرا شد. تركيبات مورد آزمايش شامل نيم آزال اف ((NeemAzal-f، دلفين (Delphin)، مخلوط نيم آزال اف با دلفين، عصاره آبي مغزدانه چريش و سم زولون بودند. عملكرد ريشه و شاخص هاي كيفي شامل درصد قند، درصدقند قابل استحصال و ميزان سديم، پتاسيم و نيتروژن پس از برداشت اندازه گيري شدند. نتايج نشان دادكه عملكرد ريشه تحت تاثير ترکيبات مورد استفاده قرار گرفت به طوري كه بيشترين عملكرد ريشه در تيمار نيم آزال اف با ۷۲٫۵ تن در هكتار و كمترين عملكرد در تيمار عصاره آبي مغز دانه چريش با  66.04تن در هكتار به دست ‎آمد و تيمار اخير با تيمار شاهد در يك گروه آماري قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي اثر سموم فوق بر روي كيفيت محصول نشان داد كه اختلاف معني داري بين تيمارها از نظر ميزان يون هاي پتاسيم، سديم و نيتروژن مضره وجود ندارد با اين وجود مقدار قند موجود در ريشه و قند قابل استحصال تحت تاثير قرار گرفتند. بيشترين قند موجود در ريشه مربوط به تيمار عصاره آبي مغز دانه چريش (۱۶٫۶%) و كمترين آن در تيمار زولون (۱۴٫۵%) بود. از نظر ميزان قند قابل استحصال، بيشترين عملكرد مربوط به تيمار عصاره آبي مغز دانه چريش (۱۲٫۷۸%) و كمتـرين ميزان آن در تيمار زولون (۱۰٫۱۹%) بود كه با شاهد (۱۰٫۷%) در يك گروه آماري قرار گرفت.