مقاله بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي ابزاري جديد براي اندازه گيري بهداشت رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي اعتبار و پايايي ابزاري جديد براي اندازه گيري بهداشت رواني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله اعتبار يابي
مقاله بهداشت رواني مثبت و منفي
مقاله تحليل عوامل
مقاله اندازه گيري بهداشت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميديان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي لنگرودي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش پژوهشي موجود به معرفي ابزاري جديد براي اندازه گيري وضعيت بهداشت رواني مثبت و منفي مي پردازد که در دو پژوهش جداگانه اجرا شد. در پژوهش نخست، آزمون هاي مختلف که نشانه هاي بهزيستي رواني، رضايت از زندگي و شادي را اندازه گيري مي کردند، در کنار آزمون هايي که به اندازه گيري مشکلات رواني مربوط مي شد، به گروهي از دانشجويان ارایه و دانشجويان دراين دو بعد مورد ارزيابي قرار گرفتند. تعداد اين دانشجويان  544نفر بود که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند. مجموع گويه هاي ۵ پرسشنامه مورد استفاده در مقياس ليکرت، ۱۷۴ گويه بود. پس از تکميل اين گويه ها که از ۵ آزمون مختلف بود، نتايج به دست آمده با روش تحليل مولفه هاي اصلي براي استخراج دو عامل بررسي شدند و تعداد ۴۶ گويه که ضرايب همبستگي مناسبي با دو عامل استخراجي از روش مولفه هاي اصلي داشتند، انتخاب شدند.
اين عوامل با توجه به ويژگي محتوايي و پرسشنامه اي که از آن استخراج شده بودند با عناوين وضعيت بهداشت رواني مثبت و منفي نام گذاري شدند. در پژوهش بعد، پرسشنامه ۴۶ گويه اي که با روش تحليل عوامل به دست آمده بود به همراه دو پرسشنامه معتبر به گروهي ديگر از آزمودني ها (۱۱۷ کارمند دانشگاه) داده شد. نتايج مطالعه دوم نشان داد که اين آزمون از ضرايب اعتبار و پايايي مناسبي برخوردار است. به علاوه در تحليل عوامل با روش مولفه اصلي اين بار نيز دو عامل استخراج شده با گويه هاي مربوط، همبستگي هاي مناسبي داشتند. در اين مرحله براي تاييد برازش مدل از روش تحليل عامل تاييدي استفاده شد که برازش مدل را به صورت ضعيف تاييد کرد. نتايج با توجه به ديدگاه جديد در مورد بهداشت رواني مورد بحث قرار گرفت.