مقاله بررسي مقدماتي پروتئوم بافت گناد تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي پروتئوم بافت گناد تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهي ايراني
مقاله Acipeuser persicus ؛ بيضه
مقاله پروتئوميكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان شكوه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري جهت بازسازي ذخاير آنها ضروري مي باشد، وجود نقشه پروتئيني بافت هاي تناسلي، طراحي شرايط محيطي به منظور كسب موفقيت بيشتر در عمليات تكثير مصنوعي را تسهيل خواهد نمود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي امكان شناسايي تركيب پروتئيني بافت بيضه تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) با استفاده از الكتروفورز دو بعدي و طيف سنجي جرمي بود. از ميان ۸۰۰ نقطه پروتئيني تكرارپذير موجود بر روي ژل برآيند مربوط به ۱۵ قطعه تاسماهي نر بالغ، ۴۸ نقطه پروتئيني جهت شناسايي به روش MALDI-TOF/TOF انتخاب شد. پروتئين هاي شناسايي شده بر حسب عملكرد اصلي خود در هفت گروه مختلف شامل پروتئين هاي دخيل در ساختمان سلولي (۱۶%)، ترجمه و رونويسي (۴/۲۰%)، متابوليسم و توليد انرژي (۸/۳۱%)، پيام رساني سلولي (۸/۶%)، دفاع سلولي (۱۶%)، نقل و انتقالات (۸/۶%) و تقسيم سلولي (۲/۲%) قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين تحقيق، منبع ارزشمندي جهت تجزيه و تحليل شرايط طبيعي و غيرطبيعي موثر بر توليد مثل تاسماهي نر مي باشد. علاوه بر اين، شناسايي ساير پروتئين هاي موجود در بافت بيضه، امكان ايجاد پايگاه رايانه اي پروتئين هاي بافت گناد تاسماهي ايراني نر را مهيا مي سازد..