مقاله بررسي مقدماتي کارايي راهنماي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) براي بيماران افسرده با افکار خود کشي: گزارش موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقدماتي کارايي راهنماي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي (MBCT) براي بيماران افسرده با افکار خود کشي: گزارش موردي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
مقاله بيماران افسرده
مقاله افکار خودکشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حناساب زاده اصفهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يكه يزدان دوست رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش، تهيه يک راهنماي درماني فشرده و کوتاه مدت بر اساس شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي، براي استفاده در مبتلايان به اختلال افسردگي مهاد با افکار خود کشي و بررسي مقدماتي کارآيي آن بود.
روش: راهنماي درماني حاضر، با در نظر گرفتن اصول باليني کاربردي در تهيه راهنماي درماني براي مداخلات روان شناسي و مشاوره تهيه، و پس از بررسي مطالعات نظام دار بازنگري در حيطه کارآمدي درمان هاي شناختي، رفتاري بر افسردگي و خودکشي استفاده شده است. اين راهنما براي نخستين بار روي يک بيمار افسرده داراي افکار خودکشي اجرا، و نتايج در چارچوب گزارش موردي ارزيابي گرديد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه افسردگي بک ويرايش دوم  (BDI-II)و مقياس بک براي افکار خودکشي (BSSI) و همچنين دو فرم جداگانه محقق ساخته بود.
يافته ها: نتايج نشان داد، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اساس راهنماي درماني حاضر، موجب کاهش معنادار افسردگي (۱۰نمره) ونيز افکار خودکشي (۴نمره) در بيمار گرديده است. به علاوه اين نتايج در دو نوبت پيگيري ۳ ماهه (در مجموع ۶ماه) دوام داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، مي توان نتيجه گرفت که راهنماي درماني تهيه شده، در کاهش افسردگي و افکار خودکشي بيماران افسرده موثر بوده است.