مقاله بررسي مقطعي عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان در معلمان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مقطعي عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان در معلمان زن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکي استخوان
مقاله عادات غذايي
مقاله رفتار
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لسان شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحيدري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: كوهداني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوکي استخوان يک اختلال استخواني متابوليک جدي است. اين بيماري يک معضل عمده در وضعيت سلامتي زنان است و کيفيت زندگي آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. با توجه به اين که سنجش عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان، جهت تدوين برنامه هاي ارتقاي سلامت ضروري است و از آن جا که معلمان زن الگو و بهترين ارايه کنندگان مطالب آموزشي به دختران در سنين رشد استخواني مي باشند، بررسي حاضر با هدف «تعيين عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان در معلمان زن» انجام گرفته است.
روش بررسي: بررسي حاضر يک بررسي مقطعي توصيفي-تحليلي است. نمونه مورد پژوهش ۳۰۸ معلم زن شاغل در منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران بودند که در اسفند ماه ۱۳۸۵ به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود و تحليل داده ها، با استفاده آزمون هاي t، آناليز واريانس يک طرفه و توکي در نرم افزار SPSS صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار امتيازات کسب شده از سوالات عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان ۴٫۲±۱۴٫۹ (از کل امتياز قابل کسب ۲۴) بود. امتياز عادات غذايي و رفتارهاي مرتبط با پوکي استخوان، در معلمان زن با آگاهي خوب، سن بالاتر از ۵۰ سال، اشتغال بيش از ۲۵ سال، همچنين معلماني که از کتاب و جزوات آموزشي به عنوان اولين منبع کسب اطلاعات استفاده مي کردند و در معلمان يائسه به طور معناداري بالاتر بود (تمام موارد p=0.03).
نتيجه گيري: ميانگين دريافت کلسيم روزانه معلمان در حد مناسب مي باشد ولي ۳۰% آنان دريافت نامناسب کلسيم دارند. همچنين، درصد بالايي از آنان مصرف کرم ضدآفتاب، چاي زياد در روز و عدم فعاليت ورزشي دارند که مي تواند آنان را در معرض خطر پوکي استخوان قرار دهد. بر اين اساس طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي معلمان، ارايه کتابچه هاي آموزشي به آنان، کاهش مصرف چاي در مدارس و تخصيص مکان و تسهيلات ورزشي مناسب معلمان در هر مدرسه پيشنهاد مي شود.