مقاله بررسي مقطعي عوامل موثر در کنترل ديابت تيپ ۲ در مرکز ديابت سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مقطعي عوامل موثر در کنترل ديابت تيپ ۲ در مرکز ديابت سنندج
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر
مقاله کنترل ديابت
مقاله هموگلوبين گليکوزيله
مقاله قندخون ناشتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نسب نادر
جناب آقای / سرکار خانم: افخم زاده عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ئاوات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: بر اساس بررسي ها در ايران بيش از دو ميليون نفر به ديابت غيروابسته به انسولين مبتلا هستند. شواهد دال برآن است که کنترل قندخون بيمار مي تواند خطر عوارض ناتوان کننده و حتي کشنده ديابت را کاهش دهد. اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت کنترل ديابت با استفاده از هموگلوبين گليکوزيله و قندخون ناشتا و ارتباط آن با برخي عوامل انجام شد.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي تحليلي بيماران تيپ ۲ ديابت مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان توحيد سنندج، به شرط کامل بودن پرونده وارد مطالعه شدند. روش نمونه گيري تصادفي ساده بود و حجم نمونه ۴۱۱ نفر تعيين شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي که توسط پژوهشگر طراحي شده بود، استفاده گرديد. براي آناليز نتايج از تحليل تک متغيره و تحليل چند متغيره (رگرسيون لجستيک) استفاده شد. سطح معني داري P<0.05 بود.
نتايج: در تحليل تک متغيره،رابطه قندخون ناشتاي بيماران با تحصيلات و شغل بيماران و نحوه مراجعه از نظر آماري معني دار بود. هموگلوبين گليکوزيله با جنسيت و سن و تحصيلات و شغل بيماران و نحوه مراجعه رابطه معني دار داشت. در رگرسيون لجستيک قندخون ناشتا با شاخص توده بدني و نحوه مراجعه و هموگلوبين گليکوزيله نيز با شاخص توده بدني و نحوه مراجعه رابطه معني دار داشت. همبستگي مثبت بين قندخون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله وجود داشت (r=0.54).
نتيجه گيري: رگرسيون لجستيک نشان داد که متغير هايي چون شاخص توده بدني و نحوه مراجعه در کنترل ديابت تاثير دارند.