مقاله بررسي ملکولي تاثير تماس سطح جامد بر تغيير فاز تيپ يک فيمبريه در سرو گروه O44 باکتري اشرشياکلي مولد عفونت ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ملکولي تاثير تماس سطح جامد بر تغيير فاز تيپ يک فيمبريه در سرو گروه O44 باکتري اشرشياکلي مولد عفونت ادراري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله سروتايپينگ
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي گودرزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بيدهندي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فيمبريه تيپ ۱ عامل اتصال مهم درE.coli  مي باشد که در ارتباط با عفونت هاي ادراري يافت شده است. شناسايي ژن هاي کدکننده عوامل بيماري زا امري ضروري است. بررسي ژنوتيپي ملکولي تاثير تماس سطح جامد روي تغيير فاز تيپ يک فيمبريه در سرو گروه هاي O از اهداف اين بررسي بوده است.
روش: نمونه هاي E.coli جدا شده از ادرار بعد از تعيين هويت به روش سرولوژيکي سروتايپينگ شدند. ارزيابي فنوتيپي تغيير فاز تيپ يک فيمبريه از طريق آزمون هماگلوتيناسيون حساس به مانوز انجام پذيرفت. با روش PCR و اندونوکلئاز محدود الاثر Hinf? تغيير فاز تيپ يک فيمبريه مورد بررسي قرارگرفت.
يافته ها: از تعداد ۲۰۰ نمونه ادرار حدود ۱۵۸ کشت مثبت E.coli جدا شد که سروتيپO  غالب آن ها سروتيپ O44 بود. با کشت بر روي محيط جامد ۵۱% از سويه ها هماگلوتيناسيون مقاوم به مانوز و ۴۹% از آنها هماگلوتيناسيون حساس به مانوز را نمايش دادند. در کشت بر روي محيط مايع به دليل قرارگرفتن اپرون در حالت روشن ۶۸% از سويه ها هماگلوتيناسيون حساس به مانوز و ۳۲% از آن ها هماگلوتيناسيون مقاوم به مانوز را نمايش دادند. محصولاتPCR  مربوط به قطعات ۳۵۹ bp و ۲۰۰bp معرف نمونه هايي است که در آنها اپرون fim خاموش مي باشد. در باند مربوط به قطعات ۴۸۹bp و ۷۰bp اپرون fim در هر دو حالت روشن و خاموش مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: سويه هاي E.coli عامل عفونت هاي ادراري متعلق به تعداد محدودي از سروتيپ هاي O مي باشند. فاکتورهاي محيطي در تنظيم بيان اپرون هاي مولد فيمبريه در اشرشياکلي نقش مهمي دارند. سويه هاي جدا شده از ادرار بعد از تلقيح در محيط کشت مايع موقعيت روشن اپرون فيمبريه و هماگلوتينين حساس به مانوز را نشان دادند. بيان تيپ يک فيمبريه و تاژه احتمالا منعکس کننده يک ميان کنش ديناميک ضروري ميان اتصال و تحرک باکتري مي باشند و سويه هاي حاضر در نمونه ادرار بيماران به علت عدم اتصال به اپي تليال از نظر فعاليت ژن هاي فيمبريه تيپ يک غير فعال مي باشند.