مقاله بررسي ملکولي جهش هاي حذفي ژن آلفا گلوبين در بيماران با کم خوني هيپوکرومي ميکروسيتي در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ملکولي جهش هاي حذفي ژن آلفا گلوبين در بيماران با کم خوني هيپوکرومي ميکروسيتي در کرمانشاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا تالاسمي
مقاله جهش هاي حذفي
مقاله تکنيک GAP PCR
مقاله کم خوني هيپوکرومي ميکروسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بخشي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرش مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعماني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اکثر جهش هاي آلفاتالاسمي شامل حذف يک يا هر دو ژن آلفا گلوبين هستند. از آن جا که جمعيت ايران ترکيبي از گروه هاي قومي مختلف است، توزيع و فراواني جهش هاي ژن آلفا گلوبين در نواحي متفاوت نياز به بررسي دارد. اين مطالعه به منظور شناسايي حذف هاي شايع ژن آلفا گلوبين در ميان افراد با کم خوني هيپوکرومي ميکروسيتي در استان کرمانشاه انجام شده است.
روش ها: پس از ارزيابي اوليه، ۹۲ بيمار شامل ۴۷ زن و ۴۵ مرد با کم خوني هيپوکرومي ميکرسيتي (MCV<80 fl & MCH<27pg) جهت انجام اين مطالعه انتخاب شدند. تمامي نمونه ها براي تشخيص چهار حذف ژن آلفاگلوبين شامل –a3.7، –a4.2، -(a)20.5 و —MED با استفاده از تکنيک GAP-PCR مورد ارزيابي قرار گرفتند. پس از تکثير، ۱۰ ميکروليتر از محصول بر روي ژل آگارز ۱٫۲ درصد الکتروفورز شد. باندها در محلول اتيديوم برومايد نمايان و در زير دستگاه ترانس ايلوميناتور عکس برداري به عمل آمد.
يافته ها: ۴۵ بيمار واجد حذف –a3.7 بودند. در بيماران داراي حذف –a3.7 هم در حالت هتروزيگوت و هم در حالت هموزيگوت، مقدار MCH کمتر از محدوده طبيعي و ميزان هموگلوبين A2 در محدوده طبيعي بود. ساير جهش هاي حذفي شايع شامل -(a)20.5،-a4.2 و –MED مشاهده نشدند.
نتيجه گيري: فراواني حذف –a3.7 (تنها جهش يافت شده حذفي) در بيماران با کم خوني هيپوکرومي ميکروسيتي در کرمانشاه ۴۸٫۹ درصد بود.