مقاله بررسي منابع آلاينده رودخانه سردآبرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي منابع آلاينده رودخانه سردآبرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي آب
مقاله رودخانه سردآبرود
مقاله شاخص هاي كيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد فريد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند افزايش آلودگي و به دنبال آن كاهش كيفيت منابع آبي، لزوم مديريت مناسب بر اين منابع را جهت مصارف گوناگون ضروري مي نمايد. رودخانه سردآبرود كه به عنوان يكي از رودهاي حفاظت شده درياي خزر محسوب مي شود به دليل مصارف شرب، كشاورزي و آبزي پروري حايز اهميت است. لذا بررسي كيفيت آب اين رودخانه در نظام مديريتي و زيست محيطي كاري بنيادين است، بر اين اساس تحقيق حاضر در راستاي اين هدف صورت گرفته است. در اين مطالعه جهت ارزيابي كيفيت آب رودخانه ۸ ايستگاه در نقاط استراتژيك تعيين گرديد و سپس ۹۶ نمونه برداشت شد. نمونه ها از نظر شاخص هاي کيفي Temperature، pH، DO، B.O.D5، NH4، Caco3، T.D.S،T.S.S  و ۲ عنصر سنگين Fe،Pb  مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه كيفيت آب رودخانه به شدت به نوع سيماي سرزميني كه آن را فرا گرفته و حضور انسان بستگي دارد. بر اين اساس ايستگاه هاي ۱، ۲ و ۳ داراي كيفيت مناسب و ايستگاه هاي ۷ و ۸ داراي بيشترين بار آلودگي بوده و در تمامي مشخصه هاي كيفي و عناصر سنگين بر اساس استانداردهاي موجود آلوده مي باشند. همچنين ميزان سرب موجود در آب رودخانه در كليه ايستگاه هاي مورد اندازه گيري بيشتر از حد مجاز و استاندادرهاي موجود مي باشد.