مقاله بررسي منابع استرس در استادان دانشگاه هاي گيلان، علوم پزشکي و آزاد گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي منابع استرس در استادان دانشگاه هاي گيلان، علوم پزشکي و آزاد گيلان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله دانشگاه ها
مقاله دانشگاهيان
مقاله فشار رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد محمدکريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از نکته هاي مهم موثر بر کارايي استادان فشار رواني و فرسودگي شغلي تدريجي است که ضربه بزرگي به حرفه آنها بويژه بر فرايند يادگيري و ياددهي توسط آنها وارد مي کند.
هدف: تعيين منابع استرس در استادان دانشگاه هاي گيلان، علوم پزشکي و آزاد گيلان.
مواد و روش ها: از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا پايان سال ۱۳۸۸، ۱۸۶ نفر از استادان دانشگاه هاي گيلان، علوم پزشکي و آزاد گيلان بر اساس جدول کرجسي و مورگان تعيين و بر اساس نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به متغيرهاي متعدد تحقيق کنوني از پرسشنامه اي که توسط ديويس Dieves، رابينز Robbinse و مک کي Mackay (1991) که براي سنجش استرس شغلي و منابع آن طراحي شده، استفاده شده است. اين پرسشنامه دو بخش دارد که بخش اول به ارزيابي علایم استرس شغلي حاوي ۲۰ ماده مي پردازد علایم استرس شغلي را در سه ماه گذشته بررسي مي کند و بخش دوم به سنجش منابع استرس شغلي مي پردازد و شامل ۵۰ ماده به منظور تعيين منابع استرس شغلي است و تجربه شغلي فرد را در طي يک سال گذشته بررسي مي کند.
نتايج: طبق يافته ها به طور کلي علایم و منابع استرس شغلي استادان در حد متوسط و در مردان نسبت به زنان بيشتر بود. هر چند که در بخشي از نتايج از نظر وضع استرس شغلي بين استادان دانشگاه هاي گيلان، علوم پزشکي و آزاد گيلان تفاوت معني دار وجود نداشت ولي بخش ديگري از يافته هاي تحقيق مويد آن است که ارتباط آماري ويژگي هاي فردي مثل جنس، تحصيل و تعداد فرزندان با وضعيت و منابع استرس شغلي معني دار است.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، اکثر استادان استرس در حد متوسط دارند و از نظر علایم استرس شغلي بين استادان زن و مرد تفاوت معني دار وجود دارد به طوري که مردان نسبت به زنان از نظر نوع دانشگاه، تحصيلات و … منابع استرس شغلي بيشتري را نشان مي دهند.