مقاله بررسي مناسب بودن استفاده از فناوري کشاورزي دقيق در استان فارس از ديدگاه کارشناسان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مناسب بودن استفاده از فناوري کشاورزي دقيق در استان فارس از ديدگاه کارشناسان کشاورزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله تکنولوژي هاي کشاورزي دقيق
مقاله کارشناسان کشاورزي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي مناسب بودن استفاده از فناوري کشاورزي دقيق در استان فارس از ديدگاه کارشناسان کشاورزي مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار تحقيق، پرسشنامه مي باشد. به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق، از نظرات متخصصان اجرايي در اين زمينه از اساتيد کمک گرفته شد و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از آزمون مقدماتي استفاده شد. ۲۵ پرسشنامه بين کارشناسان کشاورزي توزيع و ميزان آلفاي کرونباخ حاصل ۰٫۸۶ به دست آمد. جامعه آماري تحقيق شامل ۷۵۰ نفر از کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان فارس مي باشد که از اين تعداد ۲۷۰ نفر از طريق جدول مورگان به روش طبقه اي با تسهيم نسبت انتخاب شدند. نتايج تحقيق نشان داد که بالاترين اولويت ها از ۵ بخش از تکنولوژي هاي کشاورزي دقيق، به ترتيب اولويت کاربرد ميزان متغير حشره کش ها، استفاده از حس گرهاي علف هرز، تهيه نقشه توپوگرافي، شيب و عمق خاک، تهيه نقشه عملکرد محصول، استفاده از سنجش از راه دور، و عکس هاي هوايي مي باشند. نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل تکنولوژي هاي ميزان متغير، حس گرها، نمونه برداري خاک، نظارت عملکرد و ساير تکنولوژي ها با متغير وابسته، نشان دهنده وجود رابطه معني دار در سطح ۱ درصد مي باشد. همچنين تکنولوژي هاي ميزان متغير و استفاده از حس گرها، به روش گام به گام وارد معادله رگرسيون چند متغيره گرديدند که در نهايت ۲۹ درصد از تغييرات ملاک را اين متغيرها تبيين نمودند.