مقاله بررسي منزلت شغلي و اجتماعي پليس ايران و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي منزلت شغلي و اجتماعي پليس ايران و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منزلت شغلي پليس
مقاله منزلت اجتماعي پليس
مقاله توانمندي پليس
مقاله عملکرد پليس
مقاله اقتدار پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلالي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر پژوهشي است در ارتباط با شناسايي وضعيت منزلت شغلي و اجتماعي پليس ايران و عوامل اثرگذار بر آن. شناسايي ميزان دقيق منزلت اجتماعي پليس و عوامل موثر بر آن نيازمند چندين پژوهشي است که تاکنون در اين رابطه کار شده باشد. لذا روش شناسي تحقيق با استفاده از تحليلي داده هاي ثانويه به آزمون موضوع مذکور پرداخته است. يافته هاي تحقيق نشان داده که منزلت شغلي و اجتماعي پليس ايران در سطح متوسط و اندکي رو به بالا مي باشد. اين ميزان از منزلت پليس تا حدي تحت تاثير جنسيت و تحصيلات پاسخگويان قرار داشته است. به عبارت ديگر، زنان بيش از مردان و تحصيل کردگان دانشگاهي بيش از ديگران منزلت شغلي و اجتماعي پليس را در سطح فزون تري ارزيابي نمودند. اما بيشترين عامل اثرگذار بر منزلت پليس ايران، ويژگي هاي موثر پليسي است. يعني توانمندي و اقتدار پليس در حين انجام وظايف و در شيوه عملکرد آنان که موجب افزايش منزلت نيروي انتظامي در ايران خواهد بود. بنابراين، پيشنهاد گرديده که پليس براي افزايش شان و منزلت خود در ميان مردم، بايد اقتدار و توانمندي خود را در حين انجام وظايف و عملکرد خود بيفزايد.