مقاله بررسي منشاء آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي (شمال ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي منشاء آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي (شمال ايران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلي
مقاله فاکتور غني شدگي
مقاله آلودگي انسانزاد
مقاله رسوب
مقاله ژئوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضبان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: زارع خوش اقبال مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي در شمال استان گيلان، جزء تالاب هاي با ارزش جهاني ثبت شده در کنوانسيون رامسر است. آلودگي يکي از مهم ترين مسايلي است که تالاب انزلي با آن روبروست. براي بررسي وضعيت آلودگي اين تالاب از بخشهاي چهارگانه تالاب (آبکنار، سياه کيشم، هندخاله و شيجان) هفت مغزه برداشته شد. مطالعات در اعماق ۰، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سانتيمتري هرمغزه انجام گرفت. غلظت عناصر اصلي Al ,Ca Fe, K, Mg, Na, Mn, P, Ti و کمياب Li, Ba, S, Sr, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Bi با استفاده از ICP-MS تعيين شد. تغييرات زماني عناصر نشان داد که غلظت بيشتر فلزات سنگين از سطح به عمق کاهش مي يابد. با برقراري همبستگي پيرسون بين عناصر، ارتباط عناصر و منشاء آنها مشخص شد. نتايج همبستگي پيرسون نشان مي دهد که در بخش آبکنار غير از Cr،Ni ،Zn و Co بقيه فلزات سنگين منشاء انسانزاد دارند. در بخش سياه کيشم Bi، Zn، Vو Pb در بخش هندخاله Cu وNi و در بخش شيجان V, Cr و Co داراي منشاء طبيعي هستند. مقايسه غلظت فلزات سنگين در رسوبات تالابي با رسوبات درياي خزر و ميانگين جهاني نشان مي دهد که غلظت فلزات سنگين در رسوبات تالابي بالاتر است. عامل غني شدگي (EF)براي فلزات سنگين در رسوبات تالابي تعيين شد و غني شدگي (EF) با استفاده از روش نرماليز کردن با آلومينيم به عنوان بهترين روش، نشان داد که عنصر Zn در تمام بخشها و عناصر Pb، Bi،Cd و Ni در بيشتر بخشهاي تالاب داراي غني شدگي ضعيف هستند.