مقاله بررسي منومرهاي آزاد شده از دو نوع ماده دنتين باندينگ سخت شده با دستگاههاي QTH و LED که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي منومرهاي آزاد شده از دو نوع ماده دنتين باندينگ سخت شده با دستگاههاي QTH و LED
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باندينگ
مقاله منومر
مقاله کروماتوگرافي
مقاله پلي مريزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پلي مريزاسيون مواد ترميمي با بيس رزيني تحت شرايط کلينيکي کامل نيست و باعث آزاد شدن منومرهاي واکنش نکرده، مي شود، اين امر از نظر يکپارچگي ماده و سازگاري حياتي بسيار مهم مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر نوع دنتين باندينگ، نوع دستگاه کيور کننده و فاصله نوک دستگاه تا ماده بر ميزان آزاد شدن منومر مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي بر روي سطوح صاف و سالم چهل دندان خارج شده، حفراتي با طول و عرض يکسان و عمقهاي متفاوت تراش داده شــد. از باندينــگ هــاي Scotch Bond Multi Purpose و Clearfil SE Bond طبق دستور کارخانه در حفرات زده شد و به وسيله دستگاه QTH و LED کيور شدند. دندانها درون لوله آزمايش حاوي دو سي سي متانول به مدت ۲۴ ساعت درون انکوباتور ۳۷ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. سپس محلولهاي حاوي منومرهاي آزاد شده به وسيله دستــگاه کرومــاتــوگــرافي گــاز (GC) بــــراي بررســي ميــزان منـــومــرهـــــايTEG DMA, Bis-GMA ، HEMA, UDMA و Bis-EMA مورد مطالعه قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري نتايج به وسيله  Independent T ,3-way ANOVA انجام شد.
يافته ها: نوع باندينگ در ميزان رهاسازي منومر تاثير معني دار داشت و ماده Scotch Bond منومر بيشتري نسبت به Clearfil SE  آزاد کرد (p=0.001). نوع دستگاه لايت کيور در ميزان آزادسازي تاثير قابل ملاحظه اي نداشت ولي حفراتي که با عمق چهار ميلي متر تراش داده شده بودند نسبت به حفرات دو ميلي متري در ماده اسکاچ باند، منومر بيشتري آزاد کرد (p=0.018). از بين پنج منومر تزريق شده به دستگاه، تنها منومر HEMA شناسايي و تعيين مقدار شد.
نتيجه گيري : مطالعه ماده باندينگ Scotch Bond (نسل ۵- توتال اچ) منومر بيشتري نسبت به باندينگ Clearfil SE (سلف اچ نسل ۶) آزاد کرد. فاصله بيشتر ماده اسکاچ باند با نوک دستگاه پخت کننده باعث آزادسازي بيشتر منومر شد.