مقاله بررسي مهارتهاي نوشتاري در بين دانشجويان نظام آموزش حضوري و از راه دور مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور و دانشگاه شهيد باهنر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مهارتهاي نوشتاري در بين دانشجويان نظام آموزش حضوري و از راه دور مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور و دانشگاه شهيد باهنر کرمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت نوشتن
مقاله آموزش حضوري
مقاله آموزش از راه دور
مقاله آموزش دانشگاهي
مقاله آموزش عالي
مقاله اثرات آموزش دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقايسه مهارت نوشتن دانشجويان و عوامل مرتبط با آن در دو نظام آموزش حضوري و آموزش از راه دور در مولفه هاي املا، نگارش، به کار گيري صحيح قواعد دستوري، نگارشي، علايم سجاوندي، کاربرد صحيح خط و ميزان نوشته دانشجويان انجام شده است.
روش: جامعه مورد مطالعه شامل کليه دانشجويان سال هاي سوم و چهارم دوره کارشناسي دانشگاههاي شهيد باهنر و پيام نور مرکز کرمان به عنوان نمونه اي از دو نظام آموزش حضوري و آموزش از راه دور بود. براي نمونه گيري، ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري گزينشي، ۱۰ رشته مشترک تحصيلي در دو دانشگاه مورد بررسي انتخاب شد. سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، ۴۰۰ دانشجو (۲۰۰ دانشجو در هر يک از دو نظام آموزشي) انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطّلاعات آزمون سنجش عملکرد تحصيلي بود، که پس از سنجش روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون T مستقل، براي مقايسه نمرات دانشجويان دو دانشگاه و رگرسيون چند متغيره، براي بررسي رابطه ها (تاثير) تحليل شدند.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان داد که بين نمرات دانشجويان دو نظام آموزشي در زمينه هاي نوشتن (p<0.000)، املا (p<0.000)، به کارگيري صحيح قواعد دستوري (p<0.041) و بيان عقايد و افکار متناسب با موضوع (p<0.049) تفاوت معني دار وجود دارد؛ يعني دانشجويان دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور) در هريک از مولفه هاي ياد شده، نسبت به دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر (آموزش حضوري) عملکرد ضعيف تري داشته اند. افزون بر آن، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره، براي بررسي رابطه بين متغيرها نشان داد که متغيرهاي دانشگاه و رشته تحصيلي بر متغير املا، متغيرهاي دانشگاه و جنسيت بر متغيرهاي نگارش و قواعد دستوري، متغير جنسيت بر متغيرهاي کاربرد هنجار خط، علايم سجاوندي و ميزان نوشته، متغيرهاي دانشگاه و جنسيت و رشته تحصيلي بر بيان انديشه و افکار متناسب با موضوع، تاثير مي گذارند. اما هيچ يک از متغيرهاي مورد بررسي بر متغير قواعد نگارشي تاثيري نمي گذارد.