مقاله بررسي مهارت هاي ارتباطي در رفتار کلاسي معلمان و رابطه آن با درصد قبولي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مهارت هاي ارتباطي در رفتار کلاسي معلمان و رابطه آن با درصد قبولي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله رفتار کلاسي
مقاله معلمان
مقاله دانش آموزان
مقاله درصد قبولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تلخ آبي علي شاه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري پور كبري
جناب آقای / سرکار خانم: تلخ آبي علي شاه غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش  آموزان و رابطه آن با درصد قبولي دانش آموزان مي باشد. نمونه آماري اين پژوهش، ۷۹ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران و ۶۷ نفـر از معلمان آن ها در سال تحصيلـي ۸۸-۱۳۸۷ مي باشد که به روش تصادفي چند مرحله اي انتخـاب شده اند. در اين پژوهش از روش تحقيق پيمايشـي استفاده شده است و ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته اي است که بر اساس مهارت هاي ارتباطي برگرفته از ويژگي هاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي (گشودگـي، همدلـي، حمايتگـري، مثبت گـرايي و تساوي)، تنظيم شده است و شامل ۴۹ عبارت مي باشد. اعتبار پرسشنامه بر پايه آلفاي کرونباخ برابر ۹۵۹/۰ به دست آمده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از جدول فراواني، آزمون تفاوت ميانگين براي دو گروه مستقل، آزمون همبستگي، و جدول توافقي، تحت نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين نظر معلمان و دانش آموزان در مورد استفاده معلمان از مهارت هاي ارتباطي تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين معلمان زن نسبت به معلمان مرد در استفاده از مهارت هاي ارتباطي به نحو بهتري عمل مي کنند و درصد قبولي دخترها نسبت به پسرها بالاتر است. همچنيـن بين استفـاده معلمـان از مهـارت هاي ارتباطي و درصد قبولي دانش آموزان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.