مقاله بررسي مهارت هاي حرفه اي پزشکان عمومي مراکز بهداشتي – درماني استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مهارت هاي حرفه اي پزشکان عمومي مراکز بهداشتي – درماني استان قزوين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکان عمومي
مقاله مهارت
مقاله خودارزيابي
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در هنر پزشکي، علاوه بر فراگيري علم به عنوان زمينه، قدرت مشاهده دقيق و استفاده از همه حواس، توانايي تجزيه و تحليل آموخته هاي نظري و تطبيق با شرايط بيمار، فراگيري مهارت هاي عملي، مديريت زمان و توانايي هاي ارتباطي از انتظارات ضروري براي يک پزشک محسوب مي شوند. برخي مطالعه ها از عدم رضايت مندي از فراگيري مهارت ها در دانش آموخته گان حکايت دارند.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي مهارت هاي حرفه اي پزشکان عمومي مراکز بهداشتي – درماني استان قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال ۱۳۸۷ انجام شد و پزشکان عمومي به صورت نمونه گيري تام و در صورت رضايت وارد مطالعه شدند. مهارت هاي حرفه اي شامل ۳۳ مهارت پزشکي، بهداشتي، مديريتي و ارتباطي به صورت خودارزيابي، مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مجذورکاي، همخواني فاي، مقايسه دو نسبت و ضريب توافقي تحليل شدند.
يافته ها: ۹۱ پزشک عمومي شامل ۳۶ مرد و ۵۵ زن مورد بررسي قرار گرفتند. از ۳۳ مهارت مورد بررسي در ۱۶ مهارت حداقل نيمي از پزشکان فاقد مهارت کامل بودند. مهارت پزشکان به تفکيک دو جنس براي گذاردن سوند ادراري در بيماران مذکر و مونث، هر دو تفاوت معني دار داشت (P=0.000). اين رابطه با توانايي مديريت زايمان طبيعي نيز تفاوت معني دار داشت (P=0.044)، ولي با مديريت عوارض بعد از زايمان معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، بازنگري در محتواي آموزشي دوره هاي باليني پزشکي متناسب با نياز واقعي، افزايش آموزش مهارت ها، تدوين و اجراي اجباري “Log Book” در همه بخش هاي کارورزي باليني، نهادينه سازي ارزيابي مهارت هاي عملي کارورزان به شيوه “OSCE” و تدوين برنامه هاي آموزش مداوم مهارت هاي پزشکان به صورت کارگاهي پيشنهاد مي شود.