مقاله بررسي مهارت ها و عادات مطالعه دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي سال تحصيلي ۸۸ ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي مهارت ها و عادات مطالعه دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي سال تحصيلي ۸۸ ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مطالعه
مقاله دانشجويان پزشکي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حجم و تنوع مطالب درسي در طول دوران تحصيل دانشجويان رشته پزشکي، موضوعي قابل اهميت و يادگيري اين مطالب، نيازمند انتخاب شيوه مناسب مطالعه از طريق بکارگيري فنون و عادات صحيح مطالعه مي باشد.داشتن برنامه درسي منظم و به کارگيري درست مهارت هاي مطالعه، در دستيابي دانشجويان به نيازهاي آموزشي نقش موثري را ايفا مي نمايد. هدف از اين مطالعه بررسي مهارت ها و عادات مطالعه دانشجويان رشته پزشکي در دانشگاه آزاد مي باشد.
روش کار: دراين مطالعه مقطعي توصيفي، پرسشنامه محقق ساخت بر اساس پرسشنامه مهارت هاي مطالعه مرکز مشاوره کوک با ۲۷ سوال تهيه گرديد و به صورت خود ايفا، ۷۸۷ نفر از دانشجويان رشته پزشکي در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال تهران توزيع شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصين و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ،  a=0.89محاسبه گرديد. ميانگين کمتر نمره، نشان دهنده عادات و مهارت ها مطالعه بهتر بود. سطح معني داري ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بيش از ۸۰ % دانشجويان در ساعات عصر و شب به مطالعه مي پردازند. دانشجويان پسر در حيطه مديريت زمان نسبت به دانشجويان دختر وضعيت بهتري داشتند و اين اختلاف معني دار بود (p<0.05). دانشجويان مجرد نيز نسبت به متاهلين به طور نسبي وضعيت مطلوب تري در مهارت مطالعه از خود نشان دادند به طوري که در حيطه هاي يادداشت برداري، سرعت مطالعه و درک مطلب، داراي اختلاف معني داري داشتند (p<0.05). همچنين در رابطه با مقطع تحصيلي در دو حيطه مديريت زمان و درک مطلب به طور معني داري دانشجويان کارورزي نسبت به ساير مقاطع اختلاف معني دار (p<0.05) نشان دادند.