مقاله بررسي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر فرآيند فرسايش خاك در مراتع نيمه خشك كلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۳۷ تا ۷۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر فرآيند فرسايش خاك در مراتع نيمه خشك كلات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خاك
مقاله كرت هاي آزمايشي
مقاله مرتع نيمه خشك
مقاله پوشش گياهي
مقاله سنگريزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ آور عبدالصالح
جناب آقای / سرکار خانم: رفاهي حسينقلي
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاك يك معضل براي كشاورزي در نواحي استوايي و نيمه خشك مي باشد و به علت اثرات دراز مدتش بر روي حاصلخيزي خاك و كشاورزي پايدار، از اهميت زيادي برخودار است. فرسايش همچنين با رسوبگذاري، آلودگي و تشديد سيلاب ها باعث وارد آمدن صدمات محيطي مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي و تعيين ميزان مقاومت يا سستي خاك در برابر فرسايش آبي و همچنين تعيين عوامل تاثيرگذار بر اين فرآيند انجام گرفت. اندازه گيري ها در كرت هاي آزمايشي مجهز به مخازن رواناب و رسوب گير كه در مراتع شمال شرق استان خراسان رضوي و با اقليم نيمه خشك قرار داشتند، صورت پذيرفت. در اين مطالعه تعداد زيادي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك، درصد تراكم پوشش گياهي و شيب منطقه اندازه گيري و در نهايت رابطه اين عوامل با ميزان خاك فرسايش يافته بر اثر ۴۳ رخداد بارندگي رسوبزا با استفاده از نرم افزارهاي آماري بررسي گرديد. رگرسيون خطي چند متغيره نشان داد كه سه عامل درصد تراكم پوشش گياهي، درصد سنگريزه درشت (۷۵-۱۳ ميلي متر) در لايه سطحي خاك و همچنين درصد شيب زمين به ترتيب مهمترين عوامل تعيين كننده ميزان فرسايش خاك مي باشند. بنابراين مديريت پوشش گياهي و همچنين مديريت شيب مرتع مورد مطالعه كه از مراتع شاخص منطقه به حساب مي آيد اولين گام در جهت كاهش پتانسيل خاك منطقه نسبت به فرسايش مي باشد.