مقاله بررسي مواد تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضدميکروبي ريزوم گياه .Cyperus rotundus L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۹۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي مواد تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضدميکروبي ريزوم گياه .Cyperus rotundus L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cyperus rotundus
مقاله آلفا – سيپرون
مقاله اسانس
مقاله اثر ضدميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه Cyperus rotundus L. از خانواده Cyperaceae، با نام هاي فارسي (عربي) اويار سلام و سعد کوفي در بيشتر نقاط ايران مي رويد. از ريشه گياه سعد کوفي مواد و آثار فارماكولوژيك مختلفي گزارش شده اند. در حال حاضر ريشه ها و ريزوم هاي اين گياه به صورت ترکيب با ساير گياهان به منظور تقويت اعصاب و ضدنفخ به کار مي رود. در مورد بررسي اسانس حاصل از ريزوم هاي اين گياه در کشورهاي ديگر تحقيق شده که آلفا – سيپرون يا سيپرن را به عنوان ماده عمده معرفي کرده اند.
هدف: تا آنجا که ما بررسي کرده ايم، اسانس ريزوم و اثرات ضدميکروبي نمونه ايراني گياه مذکور تاکنون بررسي نشده است. هدف از اين پژوهش آناليز اسانس و بررسي اثرات ضدميکروبي ريزوم هاي اين گياه مي باشد.
روش بررسي: ريزوم گياه سُعد کوفي در خرداد ۱۳۸۶ از عطاري هاي شهر تهران خريداري و با روش تقطير با آب اسانس گيري شد. براي آناليز اسانس از روش  GC/MSاستفاده شد. جهت بررسي اثرات ضدميکروبي، عصاره متانولي ريزوم ها با اسباب سوکسله استخراج شد. ميکروب هاي مورد استفاده در اين پژوهش باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، ميکروکوکوس لوتئوس، سالمونلا و اشريشياکولي، و قارچ هاي آسپرژيلوس نايجر و کلادوسپوريوم هرباسيوم بودند. اثر ضدميکروبي به روش ديسک کاغذي (انتشار در آگار) و محاسبه هاله عدم رشد انجام شد.
نتايج: بررسي اثر ضدميکروبي عصاره ريزوم گياه C. rotundus نشان مي دهد که رقت هاي مختلف آن اثري روي سالمونلا، اشريشيا کولي، آسپرژيلوس نايجر و کلادوسپوريوم هرباسيوم ندارد و تنها روي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و ميکروکوکوس لوتئوس موثر مي باشد. ترکيبات عمده اسانس آن را سسکويي ترپن ها تشکيل مي دهند (۸۲٫۰ درصد) که در بين آنها آلفا – سيپرون ۳۲٫۰ درصد و اسپاتولنول، ۱۱٫۰ درصد مي باشند. ۸٫۸ درصد ترکيبات شناسايي شده نيز از گروه مونوترپنوئيدها مي باشند.