مقاله بررسي موارد عفونت بيمارستاني و عوامل همراه در بخش مراقبت ويژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي موارد عفونت بيمارستاني و عوامل همراه در بخش مراقبت ويژه نوزادان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتشار عفونت
مقاله بخش مراقبت ويژه نوزادان
مقاله نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پور آذر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان هومان
جناب آقای / سرکار خانم: فعال عزت
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان(NICU)  يکي از بخش هاي حساس بيمارستان از نظر عفونت هاي بيمارستاني است که کنترل آن اغلب با مشکل روبرو مي شود.
هدف: بررسي موارد عفونت بيمارستاني و عوامل همراه آن در بخش مراقبت ويژه نوزادان
NICU.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و بصورت آينده نگر از ابتدا تا پايان سال ۱۳۸۷ انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات آن، بخشي توسط پرسشنامه شامل اطلاعات مربوط به بيمار (مشخصات دموگرافيک) و عوامل درماني (اقدامات مداخله اي) و بخشي ديگر براي بررسي اطلاعات مربوط به عوامل ساختاري (سيستم ها و وسايل فيزيکي بخش) و عوامل پرسنلي (بررسي رعايت اصول مراقبت بهداشتي توسط پرسنل) با استفاده از روش مشاهده اي و ابزار چک ليست بود. در اين پژوهش جامعه و نمونه بر هم منطبق بوده و کليه نوزاداني که مشخصات واحدهاي مورد پژوهش را دارا بودند، بررسي شدند. معيارهاي ورود به مطالعه شامل کليه نوزادان ۳۰ روز با علل مراجعه نارسي، کم وزني، بيماري غشاي هيالن (HND) و نشانگان زجر تنفسي (RDS)، ناهنجاري هاي مادرزادي و نيز نوزادان نيازمند مداخله جراحي که پس از ۴۸ ساعت بستري در بخش، علايم باليني عفونت را داشته بود و کليه نوزاداني که از ابتداي پذيرش با علايم باليني عفونت و با تشخيص سپسيس، مننژيت، پنوموني، عفونت سيستم ادراري و ساير عفونت ها بستري شده باشند يا در دوره کمون اين بيماري ها بودند از پژوهش خارج گرديدند. تشخيص عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف نظام کشوري مراقبت عفونت هاي بيمارستاني (NNIS) بوده که با تشخيص پزشک مسوول کنترل عفونت بيمارستان به تاييد برسد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي با استفاده از نرم افزار spss و تنظيم جداول توزيع فراواني و رسم نمودار استفاده شد.
نتايج: در اين مطالعه از تعداد کل ۲۷۰ مورد بستري، ۴۴ مورد (%۱۶٫۲۹) عفونت بيمارستاني تشخيص داده شد که از اين تعداد اکثريت (%۷۰٫۵) مذکر و در گروه سني ۳-۱ روز بوده و زير ۲ کيلوگرم وزن داشتند. از نظر سن بارداري اکثريت (%۷۳) پره ترم و محصول زايمان سزارين (%۸۴) بودند. بررسي مطالعه بر حسب عوامل درماني نشان داد که علت اوليه بستري در مطالعه حاضر در %۷۴ موارد نارسي و ديسترس تنفسي بوده است. ارگانيسم هاي جداشده از کشت خون بترتيب اکثريت (%۵۷) از نوع انتروباكتر، (%۹) کلبسيلاو، (%۲) اکولاي بود. بررسي وضعيت عوامل ساختاري نشان داد که اين بخش با وجود برخورداري از وسايل و تجهيزات مناسب داراي نقص در فضاي فيزيکي است. در بررسي وضعيت عوامل پرسنلي مشخص شد که کليه اقدامات و برنامه هاي آموزشي از نظر براي پرسنل از نظر پيشگيري از عفونت صورت مي گيرد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش لزوم دقت بيشتر در علل پيدايش پيشگيري از نارسي و همچنين توجه بيشتر پرسنل در زمان کار به ويژه رعايت بهداشت فردي و از همه مهم تر شستشوي مرتب دست ها و استفاده از دستکش استريل و رعايت تمام شرايط استريل به هنگام نصب کاتتر وريدي توصيه مي شود. همچنين توصيه مي شود با توزيع مناسب نيروي انساني، رعايت اصول استاندارد در ساختار فيزيکي موثر در مورد عفونت بيمارستاني و عوامل خطرزاي مربوط به آن، اقدامات مناسب تري براي پيشگيري و کنترل اين عفونت ها صورت پذيرد.