مقاله بررسي موانع آموزشي شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ابتدايي آموزش و پرورش منطقه هليلان در استان ايلام در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع آموزشي شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ابتدايي آموزش و پرورش منطقه هليلان در استان ايلام در سال تحصيلي ۸۹-۸۸
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله آموزش
مقاله ارزشيابي
مقاله محتواي کتب
مقاله مواد و وسايل آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاقيت، استعداد تفکر واگرا، امکان تفکر جديد و اصيل و انحراف از عقايد متعارف است. در نظام آموزشي، مخصوصا در دوره ابتدايي که اوج شکوفايي اين استعداد است، عوامل زيادي مانع شکوفايي اين استعداد و خاموشي آن مي شوند. پژوهش حاضر به بررسي موانع آموزشي شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي، از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه هليلان پرداخته است. روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است. روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، پس از تاييد روايي محتوايي و صوري آن به وسيله استادان راهنما، مشاور، متخصصان و معلمان و تعيين مقدار پايايي در يک نمونه ۳۵ نفري با استفاده از روش آلفاي کرونباخ (%۹۱) اندازه گيري شد. نمونه مورد پژوهش شامل ۹۴ نفر از معلمان زن و مرد دوره ابتدايي منطقه هليلان بوده که به دليل محدود بودن و در دسترس بودن جامعه آماري از روش سرشماري استفاده شد و ۹۴ معلم به عنوان نمونه انتخاب شده و ديدگاه آن ها نسبت به موضوع پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي اسپرمن) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که: ۱) بين تدريس معلم با شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي رابطه وجود دارد. ۲) بين محتواي کتب درسي با شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي رابطه وجود دارد. ۳) بين استفاده معلمان و دانش آموزان از مواد و وسايل آموزشي و شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي رابطه وجود دارد. ۴) بين ارزشيابي کردن از دانش آموزان دوره ابتدايي و شکوفايي خلاقيت آنها رابطه وجود ندارد.