مقاله بررسي موانع استقرار مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع استقرار مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت كيفيت فراگير
مقاله موانع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري زعفراني رشيد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر شناسايي موانع استقرار مديريت کيفيت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. روش پژوهش در اين مطالعه به شيوه پيمايشي و جامعه آماري مورد مطالعه شامل کليه معاونين، مديران اجرايي و روساي اداره هاي واحد رودهن مي باشند که تعداد ۷۸ نفر ازطريق نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه محقق ساخته اي است که براي تهيه آن با استفاده از روش دلفي ابتدا شش مولفه استخراج گرديده و بعد ۳۲ گويه از روي مولفه ها تدوين شدند. نتايج حاصل از اجراي آزمون t تک نمونه اي نشان داد که عوامل و مولفه هاي مديريت و رهبري، کارکنان، برنامه ريزي استراتژيک، ارتباطات، مسايل سازماني و مولفه فرهنگي-اجتماعي به عنوان موانع استقرار نظام مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مي باشد. به عبارت ديگر مشخص شد که با توجه به مقادير t به دست آمده و سطوح معني داري آن با ۹۹ درصد اطمينان مي توان گفت بين ميانگين نظري و ميانگين تجربي گروه نمونه در خصوص موانع استقرار مديريت کيفيت فراگير تفاوت معني داري وجود دارد. با توجه به مقدار تفاوت ميانگين ها، نتيجه مي گيريم که مولفه هاي ياد شده به عنوان موانع استقرار مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن شناسايي شدند.