مقاله بررسي موانع استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات بر ارزش افزوده
مقاله حالت تنازلي
مقاله اقتصاد زيرزميني
مقاله آستانه مالياتي
مقاله نظام جامع تامين اجتماعي
مقاله بانک اطلاعاتي موديان مالياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنوربخش لنگرودي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نيك گو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماليات ها به دو دسته ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. نظام ماليات بر ارزش افزوده که نوعي ماليات بر مصرف کالا و خدمات مي باشد نيز در زير مجموعه ماليات هاي غير مستقيم جاي مي گيرد. اين نظام مالياتي، جهت استقرار کامل خود در ايران، با موانعي روبرو شده است که در قالب اين تحقيق، با عنوان «بررسي موانع استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران» سعي شده است موانع استقرار کامل اين نظام و ترتيب اولويت آنها مشخص گردند.
در اين تحقيق، استقرار کامل نظام ماليات بر ارزش افزوده، متغير وابسته و عوامل بيروني کلان، بيروني خرد و دروني، متغيرهاي مستقل آن را تشکيل مي دهند. ابزار جمع آوري داده ها در اين تحقيق، پرسشنامه اي متشکل از ۳۹ سوال بسته است که روايي محتواي آن با نظر اساتيد فن و پايايي آن طبق روش آلفاي کرانباخ (با ميزان ۰٫۹۱ جهت عوامل بيروني کلان، ۰٫۷۵ براي عوامل بيروني خرد و ۰٫۸۸ براي عوامل دروني) مورد تاييد قرار گرفته و در ميان ۱۵۰ نمونه انتخابي، از ميان اساتيد محترم دانشگاه و کارکنان محترم سازمان متولي اجراي VAT در استان گيلان و استان تهران توزيع شده و با کمک آزمون آماري t و آزمون آماري فريدمن، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است.
طبق نتايج اين تحقيق، تمامي متغيرهاي بيروني کلان، بيروني خرد و دروني، به ترتيب اولويت، در عدم استقرار کامل VAT در ايران، موثرند و در نتيجه طبق نتايج آن، کليه فرضيه هاي تحقيق، مورد تاييد قرار گرفت.