مقاله بررسي موانع برقراري ارتباط موثر پرستار – بيمار در بيمارستان هاي آموزشي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع برقراري ارتباط موثر پرستار – بيمار در بيمارستان هاي آموزشي شهر اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع
مقاله ارتباط پرستار- بيمار
مقاله ارتباط موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني رناني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: معين موسوي بي بي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برقراري ارتباط موثر با بيماران ويژگي اساسي مراقبت هاي پرستاري است. با اين حال اغلب پژوهش ها، ارتباط پرستاران با بيماران را ضعيف توصيف کرده اند. شناخت موانع ارتباط موثر پرستار- بيمار از ديد هر دو طرف اين امکان را فراهم مي کند که مسير اقدامات براي برطرف کردن موانع را روشن نمايد. هدف از اين پژوهش تعيين موانع برقراري ارتباط موثر پرستار – بيمار از ديدگاه پرستاران و بيماران و مقايسه آن ها مي باشد.
روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي است که در زمستان سال ۱۳۸۷ در سه مرکز آموزشي درماني شهر اهواز صورت گرفته است. نمونه هاي مطالعه شامل ۸۰ پرستار و ۸۰ بيمار بستري که به روش در دسترس انتخاب شدند داده ها از طريق تکميل پرسشنامه ۳۰ سوالي براي پرستاران و ۱۵ سوالي براي بيماران بر مبناي مقياس ۵ گزينه اي ليکرت که با سوالات پرستاران مشترک و براي بيماران قابل درک بود گردآوري شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که پرستاران زياد بودن حجم کار پرستاري (
۷۷٫۵%)، سختي کار پرستاري (۷۳٫۷۵%)، کمبود امکانات رفاهي براي پرستاران (۶۷٫۵%)، خستگي جسمي و روحي (۶۶٫۲۵%) و قدرداني نکردن از پرستاران (۶۲٫۵%) را به ترتيب به عنوان موانع عمده ارتباط موثر با بيماران شناسايي کرده اند. بيماران هم به ترتيب آشنا نبودن پرستاربه زبان محلي (۸۶٫۲۵%)، زياد بودن حجم کاري پرستاري (۵۸%)، تفاوت سن بيمار و پرستار (۷۲٫۵%)، خلق تند پرستاران (۵۶٫۲۵%)، تفاوت جنس بيمار و پرستار (۴۲٫۵%) را به عنوان موانع مهم ارتباط پرستار- بيمار ذکر کرده اند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که توافق نظرها و اختلافاتي بين ديدگاه هاي بيماران و پرستاران در اولويت بندي موانع وجود دارد. بنابراين مديران بخش درمان بايستي تلاش خود را براي حذف يا تعديل مهم ترين عوامل اعلام شده از سوي دو گروه و بويژه موارد مشترک متمرکز نمايند.