مقاله بررسي موانع به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گويي به ذي نفعان (مطالعه موردي: شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گويي به ذي نفعان (مطالعه موردي: شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخگويي
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله موانع اجتماع
مقاله زيرساختار
مقاله فاصله ديجيتالي
مقاله قانوني
مقاله امنيت اطلاعات
مقاله مديريت تغيير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين ‌‌زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد سازمان هاي كارا در ارايه خدمات و پاسخ گويي به مطالبات شهروندان به گونه اي سريع، آسان و مناسب طي چند سال اخير در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه كارگزاران بخش عمومي قرار گرفته است. درك اهميت، كاربرد و نقشي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند در بهبود نظام پاسخ گويي بخش عمومي ايفا نمايد، سياست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور كار قرار دادن، وضع خط مشي هاي مرتبط با آن و بسترهاي نهادي و اجرايي، اين فناوري را در بخش دولتي كاربردي نمايند. اين مقاله نيز يكي از مسايل اساسي و چالش برانگيز كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات را در ايجاد نظام پاسخ گويي بخش دولتي را در قالب موضوع پژوهشي گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزيه تحليل قرار داده است. مهم ترين هدف مقاله شناسايي موانع اجتماعي، زيرساختاري، فاصلة ديجيتالي، قانوني، امنيت اطلاعات، و مديريت تغيير به عنوان مهم ترين موانع به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات است، تا به اين ترتيب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گويي به ذي نفعان فراهم شود. در اين راستا پژوهشگران ضمن مرور كامل مباني نظري پژوهش و نيز انجام مصاحبه ها اكتشافي با خبرگان امر، با استفاده از روش توصيفي-پيمايشي به شناسايي مولفه ها و متغيرهاي اصلي پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضاي نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، فرضيه هاي پژوهش را در شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس يافته هاي پژوهش، مولفه هاي موانع اجتماعي، زيرساختاري، فاصله ديجيتالي و قانوني، بيشترين مانع، و موانع امنيت اطلاعات و مديريت تغيير، به عنوان كمترين مانع در به كارگيري كارآمد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گويي شركت هاي دولتي صنايع معدني ايران ايجاد كرده اند.