مقاله بررسي موانع جذب حاميان مالي در صنعت ورزش استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع جذب حاميان مالي در صنعت ورزش استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت ورزش
مقاله موانع جذب
مقاله حمايت مالي ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعامري ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هادي حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه گذاري حاميان در صنعت ورزش به عنوان عنصر آميخته بازاريابي ورزشي، از منابع اصلي و رايج در اين صنعت به شمار مي رود. با اين حال، موانعي در راستاي جذب حاميان مالي در صنعت ورزش وجود دارد. در اين راستا، مطالعه حاضر به بررسي و شناخت موانع جذب حاميان مالي در صنعت ورزش استان آذربايجان شرقي پرداخته است. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته اي a=0.813)) است كه روايي آن نيز به تاييد گروهي از متخصصان رسيده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه مديران كارخانجات و شركت هاي خصوصي، روساي هيات ها و مديران باشگاه هاي ورزشي استان آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند. داده ها با استفاده از روش آماري توصيفي و استنباطي (آمار ناپارامتريك يو من ويتني) در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که در عامل هاي عدم بهره گيري از مزاياي معافيت هاي مالياتي ناشي از تبليغات ورزشي؛ نبود اماكن و امكانات مناسب تبليغاتي در محل رويدادهاي ورزشي؛ عدم وجود استانداردهاي مالي و كاري؛ انتقال ضعيف پيام تجاري شركت؛ وقت گير بودن؛ عدم اطمينان حاميان در سرمايه گذاري در صنعت ورزش به دليل مشخص نبودن آينده سرمايه گذاري و عدم بهره گيري از مديران متخصص ورزشي، بين ديدگاه هاي مديران شركت هاي خصوصي و مديران ورزشي در رابطه با موانع حمايت مالي ورزشي تفاوت معني داري وجود دارد ( .(P<0.05اما در رابطه با ديگر عوامل تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشد .(P>0.05) در نهايت مديران و مسوولين ورزشي بايستي با بهره گيري از متخصصان بازاريابي ورزشي، ايجاد شرايط مناسب جهت ارتباط بهتر دولت با شركت ها، پوشش رسانه اي، تبليغات و اماكن و امكانات مناسب تبليغاتي و نيز با جذب بازيكنان و مربيان مشهور، در راستاي رفع موانع جذب حاميان مالي ورزشي شرايط مناسب و بهينه اي را ايجاد نمايند تا حاميان با اطمينان بيشتري در اين صنعت سرمايه گذاري نمايند.