مقاله بررسي موانع جنسيتي در كسب جايگاه شغلي و مديريتي از ديدگاه كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع جنسيتي در كسب جايگاه شغلي و مديريتي از ديدگاه كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع جنسيتي
مقاله نقش جنسيتي
مقاله جايگاه شغلي
مقاله جايگاه مديريتي
مقاله مديريت
مقاله كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي داران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباداتي نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر تاثير جنسيت در کسب جايگاه شغلي (مديريتي) در دانشگاه آزاد واحد رودهن مي باشد که در کنارآن به مسايل مختلفي مي پردازد از قبيل مشارکت زنان، شناخت موقعيت اجتماعي زنان، ارتقا جايگاه سازماني و اداري زنان، علل عدم دستيابي زنان به سطوح بالاي مديريتي، ابعاد فرهنگي، شخصيتي و سازماني اشتغال زنان در سطوح مديريتي. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام كاركنان (كارمند – هيات علمي) زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مي باشد كه در مجموع ۷۰۲ نفر بودند كه از بين اين تعداد ۴۶۲ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد. روش نمونه گيري از نوع «طبقه بندي تصادفي» است به منظور اعتبار پرسش نامه از آلفاي کرنباخ استفاده گرديد که ميزان آن ۰٫۸۰ به دست آمد. ابزار سنجش در اين تحقيق پرسش نامه بوده است و روش تحقيق توصيفي است. براي نتيجه گيري و شناخت روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه علاوه بر شاخص هاي توصيفي، از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده گرديد. نتايج حاصله از روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون نشان داد که علاقه مندي و اعتماد به نفس و تلاش، ويژگي هاي فردي، نگرش جنسيتي به پست هاي مديريتي، برخي قوانين و مقررات و همچنين تجربه و آموزش در احراز پست مديريتي موثر هستند.