مقاله بررسي موانع داوطلبي در انجمن هاي ورزشي دانشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع داوطلبي در انجمن هاي ورزشي دانشگاه ها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلبي
مقاله دانشجويان
مقاله موانع فردي و سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: همتي نژاد مهرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي موانع داوطلبي در انجمن هاي ورزشي دانشگاه ها است. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق حاضر دانشجويان غيرداوطلب در انجمن هاي ورزشي دانشگاه هاي ايران بودند که بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي، ۲۵۰ نفر از ۲۵ دانشگاه کشور به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي بود که روايي صوري و محتوايي آن توسط گروهي از استادان صاحب نظر دانشگاهي تاييد شد. براي محاسبه پايايي ابزار از روش آلفاي کرونباخ (a=0.92) و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي با چرخش واريماکس استفاده شد. بر اساس تحليل عاملي ۱۴ متغير در دو گروه با عناوين موانع سازماني و فردي قرار گرفتند. با استفاده از مقياس پنج ارزشي ليکرت ميزان اهميت متغيرها از ديدگاه آزمودني ها بررسي شد که بر اين اساس “مشغله هاي درسي” با ميانگين ۱۴/۱± ۶۹/۳ و “کمبود وقت” با ميانگين ۱۲/۱± ۵۸/۳ با اهميت ترين موارد و “مشکلات جسماني و بيماري ها” با ميانگين ۲۱/۱ ±۴۶/۲ به عنوان کم اهميت ترين متغير انتخاب شد. اين پژوهش پيشنهاد مي کند که موانع فردي و سازماني دلايلي براي داوطلب نشدن افراد در انجمن هاي ورزشي دانشگاه ها هستند، اگر چه بسياري از موانع موثر در تصميم گيري براي داوطلب شدن، فردي است و سازمان ها به طور مستقيم نقشي در کنترل آن ندارند، اما يک سري از موانع با تصميم گيري مديريتي سازمان مرتبط است. بنابراين سازمان ها بايد هنگام جذب و گزينش داوطلبان به موانع فردي و سازماني توجه داشته باشند.