مقاله بررسي موانع فرهنگي – اجتماعي توسعه با تاكيد بر خاص گرايي (مطالعه موردي هرمزگان شهر بندرعباس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع فرهنگي – اجتماعي توسعه با تاكيد بر خاص گرايي (مطالعه موردي هرمزگان شهر بندرعباس)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه،‌ نوسازي اجتماعي،‌ خاص گرايي
مقاله تعامل اجتماعي
مقاله موانع فرهنگي – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پورافكاري نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه داراي ابعاد پيچيده، ‌متنوع و متكثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ‌روان شناختي و سياسي است. براي فهم عوامل و موانع توسعه بايد همه مولفه هاي مذكور مورد پ‍ژوهش قرار گيرند، اما عناصر فرهنگي – اجتماعي نقشي بنيادي در فرايند توسعه ايفا مي نمايند. در اين مقاله برآنيم كه دريابيم: چرا علي رغم اينكه در دو دهه گذشته سرمايه گذاري هاي كلان صنعتي، اقتصادي و تجاري در هرمزگان صورت پذيرفته و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي متعددي تاسيس شده اند، اين منطقه توسعه درخور نيافته است و هنوز در زمره مناطق محروم طبقه بندي مي گردد؟ در اين پژوهش با الگو قرار دادن نظريه نوسازي اجتماعي پارسنز و با روش پيمايشي و با استفاده از مقياس هاي ليكرت،‌ تمايزات معنايي (برش قطبين) و فرافكني خـاص گرايي را كه يكي از موانع عمده فرهنگي -اجتماعي توسعه محسوب مي گردد، در شهر بندرعباس مورد آزمون قرار داديم. نتايج بررسي نشان داد كه ميانگين خاص گرايي شهروندان بومي (۲٫۸۸)،‌ غيربومي ها (۲٫۹۸)، زنان (۲٫۸۶)، مردان (۲٫۹۳)، اهل سنت (۲٫۸) و شيعيان (۲٫۹۵) بوده است.