مقاله بررسي موانع و ارايه راهکارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت کيفيت جامع مطالعه موردي: (شرکت سيمان مازندران (نکا)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع و ارايه راهکارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت کيفيت جامع مطالعه موردي: (شرکت سيمان مازندران (نکا))
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت جامع
مقاله خط مشي مديريت
مقاله ساختار مديريتي
مقاله قيمت گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي موانع و ارايه راهکارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت کيفيت جامع (TQM) در شرکت سيمان مازندران (نکا) است. اين پژوهش مقدمه اي است براي پژوهش هاي بعدي در راستاي شناسايي دقيق موانع و عوامل اثرگذار جهت برقراري نظام مديريت کيفيت جامع. جامعه آماري اين پژوهش ۱۱۰ نفر از مديران، سرپرستان و کارشناسان شرکت سيمان مازندران (نکا) و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان n=86 مي باشد.
براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است و داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS مورد تحليل آماري قرار گرفته و در اين راستا از آزمون  x2استفاده شده است. نتيجه پژوهش، تاييد تعدادي از فرضيه ها و رد تعدادي ديگر از فرضيه ها را نشان مي دهند.