مقاله بررسي موانع و راهکارهاي توسعه بانکداري الکترونيکي در بانکهاي خصوصي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع و راهکارهاي توسعه بانکداري الکترونيکي در بانکهاي خصوصي کشور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت الکترونيک
مقاله بانکداري الکترونيک
مقاله انتقال الکترونيک وجوه
مقاله موانع فرهنگي
مقاله موانع اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي و بررسي عمده ترين موانع توسعه ي بانکداري الکترونيکي در بانک هاي خصوصي کشور است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصيفي، به لحاظ اجرا، پيمايشي و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه ي آماري اين تحقيق نيز مشتمل بر ۴۱۰ نفر از متخصصان امور بانکي و بانکداري الکترونيکي و مديران ارشد بانکي در بانک هاي خصوصي کشور است. عمده ترين موانع شناسايي شده بنابر تحقيقات موجود، موانع فرهنگي – اجتماعي، قانوني- حقوقي، مديريتي، مالي و  فني – تکنولوژيکي بوده است. اين موانع با در نظر گرفتن ۲۹ شاخص، در سطح اطمينان ۹۵ درصد مورد آزمون واقع شدند که در نهايت با انجام فرايند تحقيق سه فرضيه ي نخست مبني بر وجود موانع فرهنگي – اجتماعي با کسب ميانگين نمره ي ۱۱/۷، موانع قانوني- حقوقي با کسب ميانگين نمره ۰۳/۷ و موانع مديريتي با کسب ميانگين نمره ۶۷/۶ در راه توسعه بانکداري الکترونيکي در بانک هاي خصوصي، مورد تاييد قرار گرفتند. ضمن آن که فرضيه ي چهارم و پنجم اين تحقيق مبني بر وجود موانع فني – تکنولوژيکي با کسب ميانگين نمره ي ۹۴/۵ و موانع مالي با کسب ميانگين نمره ي ۴۳/۵ مورد تاييد قرار نگرفت.