مقاله بررسي موانع و مشكلات استقرار نظام اطلاعاتي مديريت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع و مشكلات استقرار نظام اطلاعاتي مديريت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي اطلاعاتي مديريت
مقاله داده ها
مقاله اطلاعات
مقاله موانع استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي و شناسايي موانع و مشكلات استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مديران است. بر اين اساس، تلاش شده است با شناسايي موانع در مراحل مختلف استقرار نظام اطلاعاتي مديريت در «مجتمع مس سرچشمه رفسنجان»، راهكارهاي مناسب ارايه و زمينه براي استقرار اين ابزار مديريتي فراهم شود. اين موانع در قالب چهار متغير كمبود ميزان آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت، كمبود نيروي انساني متخصص، پايين بودن سطح آموزش و اطلاعات كاركنان، و مقاومت كاركنان در مقابل تغيير بررسي شده و ارتباط اين متغيرها با استقرار نظام هاي اطلاعاتي مديريت از ديدگاه مديران مورد آزمون قرار گرفته است. بدين منظور، از پرسشنامه هاي بسته به صورت پنج گزينه اي استفاده شده است. حجم نمونه ۱۶۹ نفر از مديران است كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از آمار توصيفي (جدول هاي فراواني و نمودارهاي ستوني و جعبه اي) و استنباطي (نمودار پراكنش، آزمون هاي همبستگي اسپيرمن و تاوb  كندال) استفاده شد كه نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد: ۱) بين كمبود آشنايي مديران با نظام اطلاعاتي مديريت و استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد. ۲) بين كمبود نيروي انساني متخصص براي پشتيباني اجرايي MIS و استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد، ۳) بين كمبود سطح آموزش و اطلاعات كاركنان و استقرار MIS، رابطه معناداري وجود ندارد، ۴) بين مقاومت كاركنان در مقابل تغيير و استقرار MIS، رابطه معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، با استفاده از آزمون ها اين نتيجه حاصل شد كه بين جنس، سابقه كار، سن، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي و ميزان اطلاع مديران از MIS در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با استقرار آن رابطه معناداري وجود ندارد.