مقاله بررسي موانع گزارش خطاهاي کاري کارکنان پرستاري از ديدگاه آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي موانع گزارش خطاهاي کاري کارکنان پرستاري از ديدگاه آنان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي کاري
مقاله موانع
مقاله کارکنان پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خطاهاي کاري از موارد غير قابل اجتناب در کليه حرف از جمله حرفه هاي بهداشتي و درماني مي باشد و کنترل خطاهاي کاري در پرستاري از اهميت به سزايي برخوردار است.
هدف: هدف اين مطالعه تعيين موانع گزارش خطاهاي کاري کارکنان پرستاري از ديدگاه آنها مي باشد.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي، مقطعي مي باشد. ۹۲ نفر از کارکنان پرستاري شاغل در بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد اصفهان به روش سرشماري در سال ۱۳۸۷ در اين تحقيق شرکت نمودند. داده ها از طريق پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته و روا و پايا شده، به صورت خود ايفا جمع آوري شد و با استفاده از آمار توصيفي و به کمک نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ۹۶٫۵ درصد از پرسنل پرستاري اظهار داشتند که گزارش خطاهاي کاري ضرورت دارد. در اين ميان موانع گزارش خطاهاي کاري از ديدگاه آنان در حيطه مربوط به کارکنان پرستاري داراي ميانگين نمره ۰٫۳۱±۴٫۱۳ و در حيطه مديريت پرستاري با ميانگين نمره ۰٫۶۶±۳٫۶۵ اعلام شد. همچنين بيشترين ميانگين نمره در حيطه مربوط به کارکنان، وجود مسايل قانوني در زمينه خطا (۴٫۶۴) و در حيطه مديريت، نامتناسب بودن واکنش مديران پرستاري با شدت اشتباه (۴٫۲۷) بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه از بين بردن خطاهاي کاري صد درصد امکان پذير نمي باشد، تلاش براي کنترل آنها با تکيه بر رويکرد سيستمي براي بررسي و رفع موانع موجود پيشنهاد مي گردد.