مقاله بررسي موردي بارش منطقه تهران متاثر از آلودگي ذره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۱۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي موردي بارش منطقه تهران متاثر از آلودگي ذره اي
این مقاله دارای ۱۰۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هاي ذره اي
مقاله روند بارش
مقاله هسته هاي ميعان ابر
مقاله بارورسازي غيرعمدي ابر
مقاله فرابارورسازي ابر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ‌حسيني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ازوجي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ارتباط فرايند بارش با آلودگي ذره اي در كلان شهر تهران بررسي شده است. اين بررسي از ديدگاه پژوهشگران هواشناسي و محيط زيست از اهميت ويژه اي برخوردار است.
تاثير آلاينده هاي ذره اي بر فرايند بارش در مناطق گوناگون تهران اعم از شمال (اقدسيه)، شمال غرب (ژئوفيزيك)، شرق (سرخه حصار)، غرب (مهرآباد) و به مركزيت ايستگاه بازار بررسي شده است. اين بررسي ها به دو صورت: در روزهاي آلودگي در حد مطلوب (آلاينده هاي ذره اي كمتر از (۱۰۰ μgm-3 ونامطلوب (آلاينده هاي ذره اي بيش از (۱۰۰ μgm-3 در فصل هاي گرم و سرد در يك دوره ۵ ساله ۱۹۹۹) تا ‌(۲۰۰۳ صورت گرفته است.
بررسي نقشه هاي هم باران – هم آلاينده، براي هر رويداد بارش در شرايط نامطلوب در فصل گرم و سرد روشن مي سازد كه با پخش آلودگي از مركز شهر به سمت شمال شهر و در نتيجه كاهش غلظت آلاينده هاي ذره اي، بارش از مركز شهر به سمت شمال شهر طي روز افزايش مي يابد. ميانگين كل بارش در ايستگاه هاي شمال شهر، به دليل ارتفاع بيشتر، نسبت به مناطق مركزي و غربي و شرقي بيشتر است.
اين ميانگين ها در روزهاي نامطلوب، از غرب به شرق كاهش و در روزهاي مطلوب افزايش مي يابد.
روند بارش در هر ايستگاه در فصل گرم و سرد در شرايط مطلوب افزايشي و در شرايط نامطلوب كاهشي است. از انطباق داده ها در روزهاي مطلوب و نامطلوب و در فصول گرم و سرد مي توان به وضوح مشاهده كرد كه تا حد شرايط مطلوب با افزايش آلودگي، روند بارش نيز افزايش مي يابد، كه اين احتمالا به دليل فرايند بارورسازي غيرعمدي ابر است. در شرايط نامطلوب با افزايش الودگي و افزايش غلظت هسته هاي ميعان ابر، روند بارش كاهشي مي شود كه اين احتمالا در اثر فرايند فرابارورسازي ابر است.
در فصول گرم در اكثر ايستگاه ها ميزان بيشينه بارش در شرايط مطلوب و نامطلوب اندكي بيشتر از فصول سرد سال است كه علت عمده آن ضخامت بيشتر ابرها در فصول گرم و شدت بارش بيشتر از آنها است.