مقاله بررسي مورفولوژيك – آناتوميك Arg. (Naeg. ex Hepp) Müller Rhizocarpon disporum و نقشه پراكندگي آن در استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي مورفولوژيك – آناتوميك Arg. (Naeg. ex Hepp) Müller Rhizocarpon disporum و نقشه پراكندگي آن در استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله Rhizocarpon disporum
مقاله مورفولوژي
مقاله آناتومي
مقاله نقشه پراكندگي
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي منيري مهرو
جناب آقای / سرکار خانم: كاميابي صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Rhizocarpon جنس بزرگي شامل ۲۰۰ گونه با توزيع گسترده است که به همراه جنس هاي Catolechia, Epilichen و Poeltinula در تيره Rhizocarpaceae قرار دارد. اين جنس جهان شمول بوده، به خصوص در نواحي معتدله و نواحي وابسته به قطبين يافت مي شود، در رايج ترين رده بندي به دو زير جنس  Rhizocarpon(تال سبز – زرد حاوي ريزوکارپيک اسيد) و Phaeothalus (تال غير سبز – زرد فاقد ريزوکارپيک اسيد) تقسيم مي شود. تاکسونومي گونه هاي موجود هر دو زيرجنس در استان خراسان رضوي بررسي شده است. ۲۳ قطعه تال غير سبز – زرد از پنج منطقه در دامنه ارتفاع ۱۳۵۰-۱۷۳۰ متر واقع در اين استان جمع آوري شد. نمونه ها با استفاده از استرئوميکروسکوپ، ميکروسکوپ نوري معمولي با بکاربردن آب مقطر، هيدروکسيدپتاسيم %۱۰ و محلول يديدپتاسيم، تست هاي نقطه اي رايج و کروماتوگرافي بر روي صفحات نازک شناسايي گرديد. فراواني گونه Rh. disporum نسبت به كل گونه هاي موجود اين جنس در استان بررسي و چگونگي توزيع آن تعيين گرديد.