مقاله بررسي موفقيت کارآفرينان روستايي استان اصفهان با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند پاره و تحليل عاملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي موفقيت کارآفرينان روستايي استان اصفهان با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند پاره و تحليل عاملي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفرينان روستايي
مقاله موفقيت
مقاله تحليل هاي چند شاخصه
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
مقاله تحليل عاملي اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتون آبادي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: انداده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله ارزشيابي ميزان موفقيت كارآفرينان جامعه روستايي استان اصفهان با روش پيمايشي با استفاده از «فرآيند تحليل سلسله مراتبي» و تحليل عاملي مي باشد. با استفاده از تكنيك هايي نظير مصاحبه پرسشنامه، اطلاعات مورد نياز جمع آوري شده است. جامعه آماري مورد مطالعه، شامل كارآفرينان روستايي استان اصفهان مي باشد كه بعد از مطالعه مقدماتي و تعريف عملياتي براي شناسايي آنان، جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز، انتخاب و سر شماري شدند (۶۵ واحد نمونه به دست آمد). در اين تحقيق بر اساس سه شاخص نوآوري، رشد و ايجاد و با استفاده از تحليل هاي چند شاخصه موفقيت کارآفرينان روستايي ارزشيابي شده است. نتايج نشان داد که شاخص ميزان موفقيت کسب و کار را مي توان با توجه به سه معيار رشد، نوآوري و ايجاد با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي به خوبي مورد ارزيابي قرار داد. در خصوص جامعه آماري مورد نظر نتايج بيانگر ميزان موفقيت متوسط به بالاي آنان مي باشد به نحوي كه فقط حدود ۲۰ درصد از كارآفرينان از موفقيت كمتري برخوردار مي باشند.