مقاله بررسي مولفه هاي آموزش صلح يونسکو در اسناد و مدارک جمهوري اسلامي ايران (۸۵ – ۱۳۸۳): سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، اهداف کلي آموزش و پرورش ايران، اهداف دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مولفه هاي آموزش صلح يونسکو در اسناد و مدارک جمهوري اسلامي ايران (۸۵ – ۱۳۸۳): سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، اهداف کلي آموزش و پرورش ايران، اهداف دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش صلح
مقاله اسناد و مدارك جمهوري اسلامي ايران
مقاله تحليل محتوا
مقاله مولفه هاي هفتگانه يونسكو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نودهي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صلح يکي از اصول و ارزش هاي زندگي است. صلح لحظه هاي صادقانه و صميمي هر انسان است که مي تواند در زندگي خود و در زندگي اجتماعي آن را تجربه کند. صلح، پيش شرط عمده تداوم حيات زندگي انساني، نسل ها و مليت ها است، به عبارتي بقاء نوع بشر به عنوان يک کل، اکنون به حفظ صلح و ايجاد صلح وابسته است و ضروري است که آموزش، هم شرايط و لوازم بروز جنگ و خشونت را افشا کند و هم راه هايي را که باعث تعديل اين وضعيت و خشونت مي شود را افشا کند و هم راه هايي را که باعث تعديل اين وضعيت و حتي غلبه بر آن مي شود، مطرح کند.
اسناد و مدارک جمهوري اسلامي ايران که شامل سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۳)، اهداف کلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران (۱۳۸۵) و اهداف دوره متوسطه (۱۳۸۵) است در سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها به ويژه در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش اهميت بسزايي دارد لذا در اين پژوهش اسناد و مدارک جمهوري اسلامي ايران از لحاظ پردازش به مولفه هاي هفتگانه آموزش صلح يونسکو مورد بررسي قرار گرفته اند. مولفه هاي مورد مطالعه که از مولفه هاي آموزش صلح يونسکو هستند، عبارتند از: حقوق بشر و دموکراسي، تعاون و همبستگي، حفظ فرهنگ ها، خود و ديگران، جهان وطني، حفاظت از محيط زيست و معنويت.
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع کيفي است که به تحليل محتواي اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، اهداف کلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و اهداف دوره متوسطه مي پردازد.
آموزش و پرورش تنها نهاد رسمي است که مسووليت تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد و در نظام آموزشي کشور ما، مطالب تدوين شده در کتاب هاي درسي به عنوان محور اصلي برنامه آموزشي قلمداد مي شود و بايد بر اساس اهداف مندرج در اسناد و مدارک باشد. در سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران مولفه هاي حقوق بشرودموکراسي، تعاون و همبستگي، حفظ فرهنگ ها داراي بيشترين فراواني مي باشد و به مولفه انترناسيوناليسم توجهي نکرده است. در اهداف کلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران مولفه خود و ديگران داراي بيشترين فراواني و مولفه هاي حقوق بشرودموکراسي، تعاون وهمبستگي، انترناسيوناليسم، حفاظت از محيط زيست، معنويت کمترين فراواني را به خود اختصاص داده اند. در اهداف دوره متوسطه بيشترين فراواني مربوط به مولفه خود و ديگران و کمترين فراواني مربوط به مولفه هاي انترناسيوناليسم و حفاظت از محيط زيست مي باشد.