مقاله بررسي مولفه هاي اعزام دانشجو به خارج در کشورهاي منتخب به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۵۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي مولفه هاي اعزام دانشجو به خارج در کشورهاي منتخب به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعزام دانشجو به خارج
مقاله مولفه هاي اعزام دانشجو و چارچوب ادراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري زعفراني رشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي مولفه هاي فلسفه و اهداف، سياست ها، ضوابط، معيارهاي انتخاب محل تحصيل، راهکارهاي تامين منابع مالي، انواع اعزام دانشجو به خارج به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب در آموزش عالي کشور است. براي اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه تحقيق و مباني نظري، مولفه هاي اوليه شناسايي شد، اين مولفه ها در يک ساختار منظم قرار گرفت. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي (اسنادي و پيمايشي) است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه اعضاي هيات علمي با رتبه حد اقل استاديار در دانشگاه هاي کشور و تعداد آنها ۱۳۶۴۹ نفر است. همچنين، شامل کليه اسناد و مدارک مربوط به اعزام دانشجو به خارج است. از اين جامعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي تعداد ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که روايي آن از طريق اخذ نظريات از متخصصان و پايايي آن با اجراي مقدماتي ۳۰ پرسشنامه، محاسبه و ضريب آلفاي آن ۰٫۹۲ به دست آمده است. داده هاي به دست آمده ضمن توصيف، با توجه به هر يک از سوالات پژوهش، با استفاده از روش هاي آماري آزمون t تک گروهي و آزمون همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، چارچوب ادراکي براي اعزام دانشجو به خارج از کشور پيشنهاد گرديد، که مولفه هاي آن شامل فلسفه و اهداف اعزام دانشجو به خارج با ضريب ۰٫۸۶، سياست هاي اعزام دانشجو به خارج با ضريب ۰٫۸۸، ضوابط اعزام دانشجو به خارج با ضريب ۰٫۹۲، معيارهاي انتخاب کشور محل تحصيل با ضريب ۰٫۸۰، راهکارهاي تامين منابع مالي اعزام با ضريب ۰٫۸۵، انواع و اشکال اعزام با ضريب ۰٫۹۰  تناسب چارچوب  ادراكي پيشنهادي اعزام دانشجو به خارج را تبيين مي‌كند.