مقاله بررسي مولفه هاي تست SCL90 با کيفيت زندگي کاري در کارکنان بيمارستان اميرالمومنين (ع) شهر زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي مولفه هاي تست SCL90 با کيفيت زندگي کاري در کارکنان بيمارستان اميرالمومنين (ع) شهر زابل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله کارکنان بيمارستان
مقاله کيفيت زندگي کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي بيدمشکي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي شهركي سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اختلالات سلامت رواني، از معضلاتي هستند که در ميان افراد شاغل در بيمارستان ها به ميزان زيادي مشاهده مي شوند و مي توانند مشکلات رواني، اجتماعي زيادي خلق نمايند. يکي از اين مشکلات مهم، اختلال در کيفيت زندگي کاري کارکنان است. لذا هدف مطالعه حاضر، تعيين مولفه هاي تستSCL90  با کيفيت زندگي کاري کارکنان بيمارستان مي باشد .
روش کار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، ۲۰۰ نفر از کارکنان بيمارستان اميرالمومنين (ع) شهر زابل به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها به وسيله پرسشنامه مشخصات فردي، چک ليست نشانگان رواني (SCL-90) و پرسشنامه کيفيت زندگي کاري جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS  ويرايش ۱۷ و آزمون هاي آماري مجذور کاي انجام گرديد .
نتايج: کيفيت زندگي کاري ۶۵٫۵% كارکنان در حد نسبتا مطلوب بود. در مولفه هاي تست SCL90، در ابعاد اضطراب، خود بيمارانگاري، حساسيت بين فردي و پرخاشگري اختلال ديده شد.
نتيجه نهايي: توجه به سلامت روان کارکنان بيمارستان ها جهت بهبود کيفيت زندگي کاري آنان امري ضروري است .