مقاله بررسي مولكولي ژن (aac (3)- IIa (aaC2 در اشريشياكلي هاي مقاوم به آمينوگليكوزيد جدا شده از ادرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي مولكولي ژن (aac (3)- IIa (aaC2 در اشريشياكلي هاي مقاوم به آمينوگليكوزيد جدا شده از ادرار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آمينوگليكوزيدي
مقاله اشريشياكلي
مقاله ژن aac (3)- IIa
مقاله عفونت ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: برومند محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري سرشت سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اشريشياكلي شايع ترين عامل اتيولوژيك عفونت مجاري ادراري بوده که۸۰  درصد از اين موارد را به خود اختصاص داده است. غيرفعال سازي آنزيماتيک آنتي بيوتيك هاي خانواده آمينوگليکوزيد توسط آنزيم هاي تغييردهنده آمينوگليکوزيدها اصلي ترين مکانيسم مقاومت به اين داروها در اشرشياکلي است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي شيوع ژن مقاومت aac (3)- IIa در ميان جدايه هاي باليني اشريشياكلي جدا شده از ادرار با استفاده از روش PCR است.
مواد و روش ها: پس از جمع آوري۲۵۰  جدايه اشريشياكلي جدا شده از ادرار، الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن ها در مقابل آنتي بيوتيك هاي جنتاميسين، توبرامايسين، كانامايسين، آميكاسين و نتيل ميسين (MAST Co ,UK) به روش انتشار از ديسك با رعايت اصول CLSI تعيين شد. سپس DNA پلاسميدي جدايه ها توسط كيت، استخراج و براي تشخيص ژن مقاومتي aac (3)- IIa روي پلاسميد از روش PCR استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که ۹۶ درصد از جدايه هاي اشريشيا كلي به توبرامايسين، ۹۰ درصد به كانامايسين، ۸۲ درصد به جنتاميسين، ۳۰ درصد به نتيل ميسين و ۸ درصد به آميكاسين مقاوم بودند. ژن aac (3)- IIa در ۵۴٫۸۳ درصد از جدايه هاي اشريشياكلي شناسايي شد.
نتيجه گيري: از آن جايي كه شيوع مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي به دليل انتقال مقاومت در ميان باکتري ها توسط عناصر قابل انتقال نظير ترانسپوزون ها و پلاسميدها بالاست، بنابراين رديابي مسيرهاي انتقال در بين باكتري هاي مختلف بسيار مهم است.